Plannen voor het nieuwe jaar

To-do lijstje voor 2019 

Gezamenlijk met de Stichting Santpoort hebben wij onze aktiviteiten voor 2019 opgesteld. Het betreft dossiers uit 2018, die nog niet zijn afgerond. Daarnaast zijn er ook nieuwe aandachtsgebieden.
Het gemeentebestuur wil de participatie van inwoners vergroten. Van die mogelijkheid willen wij actief gebruik maken. Daar hebben wij uw hulp bij nodig. Meldt u aan voor ons Netwerk. Dan nemen wij contact met u op, indien er plannen zijn in uw woonomgeving of als uw deskundigheid nodig is. Meldt u zich hier aan voor ons Netwerk.

Dekamarkt Santpoort-Zuid

Het bouwproject op de Blekersduin wordt zichtbaar in zijn definitieve omvang. Waarvoor wij waarschuwden, wordt helaas bewaarheid. Het complex vormt een wezensvreemd element, dat niet past in de maatvoering van een dorp als Santpoort. Daar valt door ons niets meer aan te doen. Wel willen wij snel het gesprek aangaan over de inrichting van de openbare ruimte.  lees ons dossier

Brederoodseweg 41A

Het plan houdt in de bouw van drie woningen met een gelijktijdig herstel van de natuurwaarden van het omringende, verrommelde gebied. Dat laatste is hard nodig. De vele inspraakreacties zijn door B&W ongegrond verklaard op de reactie van de Stichting Santpoort na. Het betreft de vraag om de afspraken over de inrichting en beheer van het natuurgebied te borgen in het bestemmingsplan. De gemeenteraad heeft om aanvullend nader onderzoek gevraagd. Dat onderzoek komt begin 2019 beschikbaar. lees ons dossier

Binnenduinrand

Door de regiogemeenten en provincie is een gezamenlijk rapport uitgebracht over de binnenduinrand. Er staat veel goeds in het rapport met bruikbare spelregels voor landschap en groenvoorziening. De plannen voor Formule 1 races in het kwetsbare duingebied tonen de noodzaak van goede spelregels nog eens aan. Wij vragen dan ook de gemeenteraad snel postief op het voorstel te besluiten. lees ons dossier

De Handgraaf

De Handgraaf is als bedrijfslocatie gesaneerd. Er wordt nu woningbouw gepland, w.o. starterswoningen of sociale huur. Daarnaast komt er meer ruimte voor natuur. Op zich een plan in het verlengde van het vastgestelde bestemmingsplan. Wij hebben aangegeven dat wij het opgenomen aantal woningen in blok 2 te hoog vinden.  Wij verwachten problemen bij de ontsluiting voor auto’s naar de Wüstelaan. Ook de parkeervoorziening vinden wij nu problematisch. Aan de parkeervoorziening voor Terrasvogels is bijvoorbeeld te weinig aandacht besteed. lees ons dossier

Geluidsoverlast, verkeer… En wat is uw mening?

Deze lijst is niet compleet. In de loop van 2019 zullen er zeker nog andere problemen opdoemen.  Zo is de toenemende geluidsoverlast van het vliegverkeer een punt van aandacht. Daarbij komt een extra dreiging vanuit de nieuwe herindeling van het luchtruim, uiterlijk in 2023. Ook verwachten wij nieuwe initiatieven voor mobiliteit. Denk daarbij aan actualisering van het Verkeersplan en de ombouw van station Santpoort-Noord als “Buitenpoort” (toegang tot de duinen). Ook verwachten wij de komst van een groenstructuurplan. Het lijstje zal nog groeien. Wat zijn bijvoorbeeld de plannen op het terrein bij station Santpoort-Zuid?

Mogelijk signaleert u zelf nu of later nog andere problematische situaties. Dat horen wij graag van u. U kunt ons hier uw mening berichten. 

 

Fusie met Stichting Santpoort

De Woongemeenschap Santpoort-Zuid en de Stichting Santpoort zijn van plan te fuseren tot één organisatie.

 

De voordelen van deze voorgenomen fusie zijn als volgt:

  • Er is overlap in de doelstellingen: behoud en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het landschap, de bebouwde omgeving en het woonmilieu.
  • Naar de gemeentelijke overheid is het slagvaardiger om als één stichting te opereren.
  • We kunnen samen efficiënter werken: menskracht, financiële administratie, ledenadministratie, nieuwsbrieven etc.
  • De schaal van Santpoort als geheel is niet groot genoeg voor twee stichtingen met een grote overlap in hun werkterrein.

Wij gaan komend jaar zo intensief mogelijk samenwerken. Zo willen wij ervaren of onze verwachtingen in de praktijk worden bewaarheid. Als de samenwerking bevalt, willen we in 2019 fuseren tot één organisatie voor Santpoort-Zuid en Santpoort-Noord. Wanneer het zover komt (en daar gaan we wel vanuit) zullen wij u natuurlijk nader informeren. 

 

Wij horen graag uw ideeën en prioriteiten.

Wij informeren u graag over onze plannen. Door uw betrokkenheid heeft u de continuïteit gesteund van de Woongemeenschap Santpoort-Zuid die al meer dan 30 jaar bestaat. Hopelijk steunt u ons werk ook in de komende jaren. Santpoort is een mooi dorp, en dat willen wij graag zo houden en waar mogelijk nog verbeteren. Wij zijn benieuwd naar uw mening over de beoogde samenwerking. Tevens horen wij graag uw ideeën voor onze gezamenlijke prioriteiten en werkwijze in de komende jaren. U kunt ons uw mening laten weten door een e-mail te sturen aan bestuur@woongemeenschapsantpoortzuid.nl .

 

Help ons uw woonomgeving prettig te houden.

De gemeente wil de inwoners van Velsen meer laten participeren in de besluitvorming over hun eigen leefomgeving. Van die mogelijkheid willen wij graag actief gebruik maken, U kunt ons uw mening en deskundigheid laten weten door een e-mail te sturen aan bestuur@woongemeenschapsantpoortzuid.nl .

Nieuwsbrief juli 2017

Uitnodiging 30 jaar Woongemeenschap: zondag 10 september 16:00 – 18:00 uur
 
Graag nodigen we de inwoners van Santpoort-Zuid uit voor een drankje op zondag 10 september in café-restaurant Klein Centraal (het stationsgebouw Santpoort-Zuid), tussen 16:00 en 18:00 uur. 
We zullen kort stil staan bij wat er in de afgelopen 30 jaar allemaal is gebeurd, en wat er de komende jaren op de agenda staat.
Een leuke gelegenheid om kennis te maken met andere inwoners, en van gedachten te wisselen over wat nodig is in Santpoort-Zuid.
 
Kunt u ons laten weten s.v.p. als u van plan bent te komen op bestuur@woongemeenschapsantpoortzuid.nl ?
 
 
En verder in deze nieuwsbrief
 
In deze nieuwsbrief treft u de laatste stand van zaken aan over de toekomst van ons station, Blekersduin, het verkeer in het dorp, en de Jongeren Opvang Plek.
 
 

Nieuwsbrief februari 2017

De Woongemeenschap Santpoort-Zuid zet zich sinds 1987 (belangeloos en onafhankelijk) in voor prettig wonen in Santpoort-Zuid. In deze nieuwsbrief treft u de laatste stand van zaken aan over Blekersduin, de toekomst van ons station, onbewaakte spoorwegovergangen, het verkeer in het dorp, de Jongeren Opvang Plek, Brederoodseweg 41, en ons 30-jarig bestaan. Noteert u alvast zondag 10 september voor een gezellige borrel?

Deze nieuwsbrief is dit keer alleen per e-mail verspreid, en uiteraard terug te vinden op onze website. We hebben het uitkomen van deze nieuwsbrief aangekondigd in de huis-aan-huisbladen.

Lees verder>>>

Uitnodiging – verkeer in Santpoort-Zuid

Graag nodigt de Woongemeenschap Santpoort-Zuid u uit voor een bijeenkomst over het verkeer in ons dorp, op maandagavond 14 november in ‘t Brederode Huys. Het programma is als volgt:

19:30 – 20:00      Zaal open, koffie en thee

20:00 – 20:30      Overzicht van verkeersproblemen in Santpoort-Zuid (Woongemeenschap en aanwezigen)

20:30 – 21:30      Discussie over mogelijke oplossingen (de heer K. Sneeuw, Coördinator Verkeer en Vervoer, gemeente Velsen)

21:30 – 22:00      Afsluiting met een drankje

De achtergrond voor deze avond is, dat onderstaand bericht uit onze nieuwsbrief van juli 2016 vele reacties heeft opgeleverd, die we graag met een grotere groep inwoners van Santpoort-Zuid en met de betreffende deskundige van de gemeente Velsen, de heer Sneeuw, willen bespreken. Lees verder

Uitnodiging 27 september 17:00 verkennen nieuwe locatie Jongeren Ontmoetings Plaats

In de nieuwsbrief van de Woongemeenschap van juli dit jaar hebt u kunnen lezen over de voorgenomen verplaatsing van de Jongeren Ontmoeting Plaats (JOP).  De gemeente wil de JOP achter de Dekamarkt op het Blekersduin terrein verplaatsen.

Inwoners van Santpoort-Zuid zijn van harte uitgenodigd om op dinsdag 27 september tussen 17:00 en 18:00 uur samen met de verantwoordelijke ambtenaar, Dhr. Plessius en de wijkagent, een aantal mogelijke locaties te verkennen. Hierbij zullen we onder andere het Oranjeveldje, het grasveld naast het stationsgebouw, het parkeerterrein bij het station, de Wijnoldy Danielslaan en de omgeving van het Eltaterrein gaan bekijken. Wij verzamelen om 17:00 bij ‘t Brederode Huys. Ons advies is om met de fiets te komen. Is dit voor u onmogelijk en wilt u toch mee, laat dat weten s.v.p. met een mail naar bestuur@woongemeenschapsantpoortzuid.nl . Ook andere reacties zijn van harte welkom. Lees verder

Nieuwsbrief juli 2016

De Woongemeenschap Santpoort-Zuid zet zich sinds 1987 (belangeloos en onafhankelijk) in voor prettig wonen in Santpoort-Zuid. In deze nieuwsbrief treft u de laatste stand van zaken aan over Blekersduin, het station, het verkeer op de Wüstelaan, een Jongeren Opvang Plek (JOP), en de nieuwe Structuurvisie.

Lees verder >>>

Bijeenkomst over opvang statushouders op landgoed Dennenheuvel

Voor omwonenden en belangstellenden die vragen hebben over de opvang van statushouders op landgoed Dennenheuvel organiseert de gemeente Bloemendaal een extra bijeenkomst.

Datum: maandag 15 februari

Locatie: Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158, Overveen

Tijd: 19.00-21.00

Aanmelden via www.bloemendaal.nl/statushouders ; hier kunt ook meer informatie vinden over de plannen.

Inloopavond huisvesting statushouders 25 januari

Graag maken wij u attent op onderstaand bericht dat wij deze week ontvingen van de gemeente Bloemendaal. Er wordt een plan ontwikkeld voor de huisvesting van “statushouders” in Dennenheuvel; dit gebouw staat weliswaar in Bloemendaal, maar vlakbij Santpoort-Zuid, vandaar dit bericht. Maandag 25 januari  van 19-21 uur organiseert de gemeente Bloemendaal een informatieavond in het gemeentehuis in Overveen.

Met vriendelijke groet, Woongemeenschap Santpoort-Zuid.

Lees verder

Dennenheuvel – vluchtelingenopvang

Van de gemeente Bloemendaal ontvingen wij onderstaand bericht over mogelijke opvang van vluchtelingen op het landgoed Dennenheuvel, dat zich op de grens bevindt van Bloemendaal en Santpoort-Zuid. In het bericht kunt u lezen hoe u aan meer informatie kunt komen. Wij zullen ons hierin verdiepen, en houden u op de hoogte.  

Geachte betrokkenen,

Gister is bekend geworden welke locaties verder onderzocht gaan worden voor het opvangen van vluchtelingen en statushouders in de regio Kennemerland. Wellicht heeft u hierover berichten gelezen in het Haarlems Dagblad. Omdat wij u snel op de hoogte willen brengen over het proces, informeren wij u langs deze weg. Wij realiseren ons dat hier niet alle omwonenden mee worden bereikt. Zodra we meer concrete informatie hebben worden zij per brief geïnformeerd.

De locaties die in het Haarlems Dagblad zijn genoemd, waaronder Dennenheuvel, acht de gemeente Bloemendaal kansrijk. Op zeer korte termijn vindt er een gesprek plaats met het COA, de gemeente en de eigenaar van Dennenheuvel over hoe en onder welke voorwaarden de locatie geschikt kan worden gemaakt voor de opvang van statushouders. Op dit moment staan Dennenheuvel en Euphrasia nog niet leeg maar zijn anti-kraak bewoond. De gemeente Bloemendaal spant zich in om locaties geschikt te maken voor gemengde huisvesting, dat wil zeggen naast statushouders ook jongeren die wachten op huisvesting en mensen die uit een ‘voorziening beschermd wonen’ komen. Hiermee geeft de gemeente gehoor aan de wens van bewoners om doelgroepen gemengd te huisvesten

Zodra wij concrete informatie hebben over welke locaties gerealiseerd kunnen worden voor het tijdelijk huisvesten van statushouders, wanneer en om hoeveel statushouders het gaat,  informeren wij de omwonenden en andere betrokkenen zo spoedig mogelijk.  Vanzelfsprekend nemen we alle Ideeën, vragen of zorgen van onze bewoners serieus.  We organiseren bewonersbijeenkomsten om met elkaar in gesprek te gaan.

Bewoners van Bloemendaal vinden informatie over actuele ontwikkelingen op bloemendaal.nl/vluchtelingen.  Vragen kunnen gesteld worden via vluchtelingen@bloemendaal.nl

 

We hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Renske Feikema Team Communicatie
Gemeente Bloemendaal

Bloemendaalseweg 158, Overveen
T 023 – 5225 612

r.feikema@bloemendaal.nl
www.bloemendaal.nl

Niet aanwezig op woensdag en vrijdag

Meest recente berichten

img_1470 img_1471 gymzaal2 dekamarkt-tekening2