Bulletin 11

Met genoegen brengen wij u met Bulletin nummer 11 op de hoogte van de huidige en toekomstige activiteiten van de Stichting “Woongemeenschap Santpoort-Zuid”.

Santpoort vormt door de eeuwen heen een bestuurlijke eenheid met Velsen. De heren van Brederode waren “ambachtsheren van de heerlijkheid Velsen ende Santpoort”.

Het Rijksmonument, de ruïne van Brederode, herinnert aan dit middeleeuwse verleden. De ruïne is de trots van Santpoort-Zuid en een toeristische trekpleister.

In 1876 werd het Noordzeekanaal opengesteld en ontstond IJmuiden, dat zich sindsdien ontwikkelde tot een industrie-gemeente met havens, visafslag, zeevisserij, hoogovens en papierfabricage. Santpoort-Zuid ontwikkelde zich tot een forensendorp en bleef groen. Van de 68.000 inwoners in de gemeente Velsen wonen er ruim 30.000 in IJmuiden en 3.000 in Santpoort-Zuid. Qua inwonertal, alsmede karakter zijn de verschillen tussen IJmuiden en Santpoort-Zuid groot. Ons dorp wordt gekenmerkt door een geheel eigen woon- en leefklimaat. Het behoud hiervan is dé doelstelling van onze Stichting. Kernpunten van ons beleid zijn opwaardering van de dorpskern, bescherming van historisch waardevolle plekken en handhaving van de groene zones. Wij zijn niet op voorhand tegen bebouwing, maar stellen wel als voorwaarde dat schaal en architectuur passen in het karakter van ons dorp. Dáár zetten wij ons voor in.

Op dit moment zijn wij o.a. druk in de weer met het plan voor de herontwikkeling van natuurbad (!) Velserend, het gymlokaal voor de Brederode Daltonschool, alsmede de plannen voor uitbreiding van de Dekamarkt en de bebouwing van het Nova-terrein. Ons uitgangspunt is niet om overal tegen te zijn, maar wél om zo nodig verbetering van plannen te bewerk-stelligen en alternatieven aan te dragen. Bij deze grote projecten wordt samengewerkt met het wijkplatform, het formele overlegorgaan van de gemeente Velsen met Santpoort-Zuid, dat niet bevoegd is om in rechten op te treden. Onze Stichting is onafhankelijk en heeft wél de bevoegdheid om bij de Rechtbank en Raad van State in beroep te gaan.

Vastgesteld kan worden, dat onze bemoeienis op gemeentelijk niveau in een aantal gevallen aanslaat. Wij willen deze koers vasthouden. Daarvoor is een uitbreiding van het aantal donateurs van groot belang. Bent u nog geen donateur ? Meldt u dan aan. Doen…. nú !

Meest recente berichten
deelplan2 weidegebied deelplan3 dekamarkt-tekening2