Bulletin 12

Er zijn weer belangrijke ontwikkelingen in ons dorp geweest en staat er nog veel te gebeuren. De Stichting ‘Woongemeenschap Santpoort-Zuid’ blijft zich met volle 100 procent inzetten voor het behoud van de sfeer en schoonheid van ons mooie dorp !

ruine

Ruïne van Brederode met de
Velserenderlaan in 1628
Ets van Jan van de Velde naar
Pieter Jansz. Saenredam
 
met een tekst van
Samuel Ampzing


Niet dat wij geen veranderingen willen, integendeel, wij benadrukken juist, dat onze stichting niet overal ‘tegen’ is, maar juist streeft naar ‘meedenken’ en beïnvloeding door een positieve grondhouding.

In dit bulletin informeren wij u graag over de belangrijkste ontwikkelingen.

Grenscorrectie

De door de gemeente Bloemendaal gewenste grenscorrectie ter plaatse van de Velserenderlaan is eind vorig jaar door de gemeenteraad van Velsen afgewezen. Ook de Stichting is tegen de grenscorrectie, omdat hierdoor drie uitritten vanuit het voormalige PZ-terrein mogelijk gerealiseerd zouden kunnen worden ten behoeve van de grootschalige nieuwbouw aldaar. Tevens zou nog één extra uitrit op de Brederoodselaan mogelijk worden. Door deze extra uitritten zou een onevenredig groot deel van het (talrijke) verkeer van de nieuwbouw op het PZ-terrein (± 300 woningen) worden afgewenteld op Santpoort-Zuid, hetgeen een enorme extra verkeersbelasting voor ons dorp zou hebben betekend.

Daarnaast zouden de gevolgen van de grenscorrectie naar onze mening afbreuk doen aan het aanzicht van de Velserenderlaan, die in combinatie met de Ruïne van Brederode de status van beschermd dorpsgezicht heeft. De afwijzing van de grenscorrectie werd mede bereikt door de bezwaren van onze Stichting en die van andere belangenorganisaties. Uiteraard houden wij eventuele nieuwe ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Velserend

Maar niet alleen nieuwbouw op Bloemendaals grondgebied is een bedreiging voor de Velserenderlaan, ook zijn er, zoals u wellicht weet, in de omgeving van de sauna bouwplannen, die het aanzicht van het beschermde dorpsgezicht rond de ruïne ernstig aantasten. Het betreft plm. 40 woningen in drie gebouwen (A, B, C). Het parkeren is ondergronds gepland en in het ontwerp wordt uitgegaan van drie uitritten op de Velserenderlaan.

Het definitieve ontwerp zou in februari 2008 gereed zijn en met de bouw zou in november 2008 begonnen worden. Aldus de planning van medio vorig jaar, maar tot nu toe is het definitieve plan er nog niet.

Zoals u in ons vorige bulletin heeft kunnen lezen, heeft de Woongemeenschap reeds in april 2007 bezwaar gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders. Vervolgens zijn er diverse acties richting gemeente en projectontwikkelaar ondernomen, veelal in samenwerking met het Wijkplatform.
De kern van onze kritiek is dat gebouw C te dicht op de ruïne komt te staan ; dit gebouw dient dan ook te verdwijnen uit de plannen.
Een tweede zorg is het aantal uitritten op de Velserenderlaan. Wij hebben voorgesteld een zodanige structuur te ontwikkelen dat men met één uitrit toe kan. Ook vragen wij aandacht voor de waterhuishouding, dit in verband met een eventuele aantasting van de fundering van de ruïne als er door de aanleg van de ondergrondse parkeergarages in de grondwaterstand en het verloop van de ondergrondse duinrellen veranderingen komen.

 

De 3 woonblokken rond de sauna
 
Gebouw “C” staat zeer dicht op de ruïne
De gemeenteraad is in meerderheid met de Stichting van mening dat gebouw C uit het plan moet verdwijnen of op zijn minst verkleind moet worden en het aantal uitritten tot maximaal twee wordt beperkt. Tot op heden lijkt de projectontwikkelaar, Bokx Vastgoed, weinig met deze gegevens te doen. In een overleg van het Wijkplatform en de Woongemeenschap met wethouder Korf hebben we onze zorgen geuit over hoe er wordt omgegaan met de inspraak. Het College van Burgemeester en Wethouders neemt echter geen zichtbare leiding in dit proces. Wij zullen ook hier (pro)actief blijven meedenken.

Gymlokaal Brederode Daltonschool, Dekamarkt en Nova-terrein

Al vele jaren gaan de meeste leerlingen van de Brederode Daltonschool voor hun gymnastiek-les met de bus naar Velserbroek, omdat er op school geen geschikte gymzaal is. Dit leidt tot een onaanvaardbaar verlies aan gymnastiektijd.

Leerlingen gaan nu met de bus naar
Velserbroek en verliezen zo veel gym-tijd


Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van Velsen zien dit gelukkig ook in, en hebben geld gereserveerd voor een nieuwe gymzaal, vlak naast het Brederode Huys op het Nova terrein. De gemeente ziet de bouw van de gymzaal echter als integraal onderdeel van het ontwikkelen van het gehele Nova terrein (het terrein tussen het Brederode Huys en tuincentrum Oxalis). Voor het Novaterrein is begin 2008 een herzien plan gepresenteerd door de gemeente, dat bestaat uit een forse uitbreiding van de Dekamarkt, een groot aantal nieuwe woningen, en een grote ondergrondse parkeergarage. (zie : www.Blekersduin.nl)
Naar verwachting zullen tegen dit plan vele bezwaren rijzen, ook vanuit onze woongemeenschap, waardoor de gymzaal pas over jaren gebouwd zou kunnen worden. Dit is volstrekt onacceptabel. Wij pleiten daarom samen met diverse andere instanties onophoudelijk voor het loskoppelen van de bouw van de gymzaal en de ontwikkeling van het Novaterrein. Een motie met deze strekking is hiertoe ook door de gemeenteraad aangenomen.

Binnenkort wordt een Ruimtelijk functioneel kader door het College van Burgemeester en Wethouders aan de Gemeenteraad gepresenteerd voor een geïntegreerd plan voor het Nova-terrein inclusief de gymzaal.

Wij zetten alles op alles om de gemeenteraad te bewegen de gymzaal los te koppelen van het Nova-terrein.

Overige projecten

De status van de verbouwingen bij de voormalige garage Immers is op dit moment nog niet geheel duidelijk; wel dat er mogelijk appartementen zullen worden gebouwd. Indien zich hier relevante ontwikkelingen voordoen, zal de Stichting zeker blijven meedenken en haar ideeën en standpunten delen met betrokkenen.

De ontwikkelingen met betrekking tot eventuele verbouwingen ten behoeve van een mini- paardenfokkerij aan de Wüstelaan worden door de Stichting nauwlettend gevolgd. Ook hier zal de Stichting zonodig haar ideeën en standpunten kenbaar maken aan de betrokkenen.

Het doortrekken en verder bebouwen van de Litslaan en de daarmee samenhangende verplaat-sing van het bedrijf van Sintenie naar de overzijde van de spoorlijn heeft eveneens onze aandacht.

De website

Op dit moment wordt gewerkt aan vernieuwing van onze website. De Stichting wil de website in de toekomst meer gaan benutten als communicatiemiddel met de bewoners van Santpoort-Zuid en voor informatie ten aanzien van de politiek. Zo willen wij op de vernieuwde website bijvoorbeeld de standpunten en acties van de verschillende politieke partijen ten aanzien van belangrijke projecten in Santpoort-Zuid inzichtelijk maken, waardoor voor elke bewoner duidelijk wordt hoe de politiek de belangen van Santpoort-Zuid behartigt. Wij verwachten in de loop van dit jaar de nieuwe website te kunnen lanceren.

Bestuurswisseling

Op 31 december 2007 is Richard Wurpel afgetreden als voorzitter en uitgetreden uit het bestuur. Richard heeft zich gedurende meer dan tien jaar met hart en ziel ingezet voor de Stichting, waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn. Wij zijn blij dat hij met al zijn kennis en ervaring beschikbaar blijft voor een adviserende rol op de achtergrond. Verder zijn in 2007 Frank Vos en Maartje Zandstra uit het bestuur getreden. Ook hen is de Stichting dank verschuldigd voor hun inzet en betrokkenheid.

Hans Reus trad toe als nieuw bestuurslid, Henriëtte van Bussel nam het penningmeesterschap op zich en Kees Kan werd voorzitter. Naar verwachting zal het bestuur nog dit jaar met tenminste één persoon worden versterkt.

Nieuwe donateurs blijven nodig

Alle activiteiten van de Woongemeenschap worden verricht door vrijwilligers al dan niet deeluitmakend van het bestuur. Maar soms is het noodzakelijk om beroep te doen op externe expertise en daarvoor hebben we wel geldelijke middelen en dus donateurs nodig.

Wij nodigen u uit om ook donateur te worden. U heeft daarbij de keuze uit een donateurschap van één of vijf jaar, vijf jaar is voor u voordelig en het spaart onze secretaris en penningmeester tijd. Dus aan twee kanten winst. Uw steun is belangrijk, meld u dus nú aan.

Nieuwe donateurs

Voor degene die nog geen donateur zijn, sluiten wij een acceptgirokaart en een aanmeldingsformulier bij, waarop u kunt aangeven of u voor één jaar à € 15,- of voor vijf jaar à € 70,- donateur wilt worden.

Huidige donateurs

Bent u éénjaarsdonateur ? Dan ontvang u met dit bulletin een op naam gestelde accept-girokaart waarmee u uw donateursschap voor één jaar (€ 15), maar liefst voor vijf jaar (€ 70) kunt verlengen.

De vijfjaarsdonateurs, van wie de donatieperiode eind 2007 afliep, ontvangen eveneens een op naam gestelde acceptgirokaart. U kunt hierop uw donatie bij voorkeur weer met vijf jaar verlengen.

De vijfjaars donateurs, van wie de donatieperiode in 2008 of daarna afloopt, ontvangen géén acceptgirokaart bij dit bulletin.

De donateurs zijn het fundament van onze stichting. Wij zijn heel blij met de steun van zovele donateurs. Uw bijdragen worden goed benut, gecontroleerd door een onafhankelijke kascommissie die bestaat uit donateurs. Zo willen wij u betrekken bij onze Stichting. Dat kan bijvoorbeeld ook door een beroep op u te doen bij grote projecten.

We verwachten dat de vernieuwing van de website eveneens een positieve bijdrage gaat leveren aan het contact tussen u en bestuur.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Stichting Woongemeenschap Santpoort-Zuid

Meest recente berichten
img_1471 gymzaal1 dekamarkt-tekening4 dekamarkt-tekening5