Bulletin 13

Voor u ligt bulletin nummer 13 van de Woongemeenschap Santpoort-Zuid. Sinds het vorige bulletin is er veel gebeurd waarbij wij als Woongemeenschap betrokken zijn geweest. De verwikkelingen rond het gymlokaal voor de Brederode Daltonschool, de Dekamarkt, het voormalige Nova terrein, Velserend, het Groenbeleidsplan en andere ontwikkelingen hebben de gemoederen flink bezig gehouden. En terecht ! Het zijn alle projecten waarbij het woon- en leefmilieu van ons dorp direct in het geding is. Vandaar dat wij proactief betrokken zijn ; wij willen vroegtijdig beïnvloeden en meedenken vanuit een positieve opstelling. Daarbij streven wij naar het verder uitbouwen van onze goede relaties met andere betrokken instanties waaronder het Wijkplatform, de Stichting Santpoort en de politiek. Intussen is bovendien hard gewerkt aan onze nieuwe website en de “Kieswijzer”. Al deze onderwerpen worden hieronder kort uiteengezet.

1. Kieswijzer
Op dit moment wordt gewerkt aan een Kieswijzer op onze vernieuwde website waarbij de standpunten van alle politieke partijen over de naar onze mening belangrijkste projecten in ons dorp zichtbaar zullen worden gemaakt. Zo kan de politiek haar standpunten ten aanzien van Santpoort-Zuid uitdragen en kunnen de inwoners zelfstandig beoordelen welke politieke partij de belangen van ons dorp het beste behartigt. Gezien de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 zal de Kieswijzer een belangrijk instrument in de wisselwerking tussen de inwoners en de politiek worden. Wij hebben alle politieke partijen in Velsen om hun standpunten gevraagd en uiteraard onze standpunten (zoals beschreven in dit bulletin) aan hen kenbaar gemaakt. De Kieswijzer zal tijdig voor de verkiezingen “on-line” gaan.

2. NOVA terrein
Huidige situatie.
Momenteel is het NOVA terrein (het terrein tussen de Dekamarkt en de Brederode Daltonschool, ook wel Blekersduin genoemd) een onaantrekkelijk, braakliggend terrein. Het huidige plan voor het NOVA terrein voorziet in een uitbreiding met ± 80 % van de huidige Dekamarkt, meer dan 100 nieuwe woningen waarvan 24 woon / zorgappartementen, een grote ondergrondse parkeergarage en een gymzaal voor de Brederode Daltonschool.
In september 2008 heeft de Woongemeenschap namens maar liefst 325 inwoners bezwaar-schriften tegen dit plan ingediend bij de gemeente. Nadat uit de Inspraakrapportage bleek dat B&W niets met deze bezwaren zouden doen, hebben wij – in nauwe samenwerking met het Wijkplatform Santpoort-Zuid en de Stichting Santpoort – alle gemeenteraadsleden aangeschreven, een bewonersenquête en diverse andere onderzoeken uit laten voeren en in persoonlijke gesprekken met alle gemeenteraadsfracties ons standpunt naar voren gebracht.
Dit alles heeft ertoe geleid dat de Gemeenteraad in juli 2009 heeft besloten om het project Blekersduin van de agenda af te halen, waarna gesprekken zijn gearrangeerd tussen alle betrokkenen waaronder de projectontwikkelaar, de wethouder en de drie bewoners-organisaties. Inzet van die gesprekken is om te onderzoeken of in overleg tot breed gedragen uitgangspunten voor de invulling van het terrein kan worden gekomen. Inmiddels hebben een aantal gesprekken plaats gevonden.
 

Bewonersenquête
De mate waarin de bewoners het eens of oneens zijn met
het voorgestelde bebouwingsplan (RFK) voor het NOVA terrein
 

Onze visie.
De Woongemeenschap is van mening dat bovengenoemd plan voor het NOVA terrein veel te massaal is. Dit plan is zelfs nog massaler dan een eerder plan dat begin deze eeuw is afgeschoten !
Het (voormalige) NOVA terrein is eigendom van VOF Nova, een combinatie van supermarkt- / vastgoedonderneming DKV Beheer (Dekamarkt) en bouwonderneming / projectontwikkelaar Scholz Groep. Vanuit commerciële motieven streeft VOF Nova naar (1) een zo groot mogelijke Dekamarkt en (2) zo veel mogelijk woningen. Op geen enkele wijze is echter aannemelijk gemaakt dat in Santpoort-Zuid behoefte aan of noodzaak tot uitbreiding van de Dekamarkt bestaat. Uit objectieve openbare bronnen blijkt juist het tegendeel : de huidige supermarkt voldoet reeds volledig aan de behoefte van de inwoners van Santpoort-Zuid.
Uitvoering van het huidige plan (het zogeheten concept Ruimtelijk Functioneel Kader Blekersduin) zal ingrijpende, negatieve gevolgen hebben voor Santpoort-Zuid, waaronder :
• Toename van vrachtverkeer van en naar de Dekamarkt
• Toename van autoverkeer van en naar het (voormalige) NOVA terrein
• Toename gevaarlijke verkeerssituaties rond de Brederode Daltonschool
• Opstoppingen bij de spoorwegovergangen en de rotondes richting de N-208
• Onomkeerbare aantasting van het dorpskarakter van Santpoort-Zuid.
De Woongemeenschap is tegen een uitbreiding van de Dekamarkt en voorstander van een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van het (voormalige) NOVA terrein in harmonie met het stijlvolle (groene) karakter van Santpoort-Zuid, inclusief woonzorg / appartementen, een beperkt aantal woningen, en hierbij passende kleinschalige parkeervoorzieningen. Deze visie wordt ondersteund door de uitkomsten van de bewonersenquête. Wij houden u op de hoogte van het verloop van de hierboven genoemde gesprekken met de wethouder en de projectontwikkelaar.
 

3. Gymzaal Brederode Dalton School
Huidige situatie.
Leerlingen van de Brederode Daltonschool gaan dagelijks met een bus naar Velserbroek voor hun gymnastieklessen. Hierdoor wordt veel kostbare en belangrijke lestijd verloren. Gelukkig heeft de Raad een motie aangenomen om zo snel mogelijk een gymzaal te bouwen vlakbij de school, deels op het terrein van de school en deels op het Oranjeveldje (waarbij het Oranjeveldje zo veel mogelijk gespaard blijft). B&W hebben dit besluit overgenomen, met de opmerking dat een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk is, en dat zij verwacht dat de gymzaal niet eerder dan 2012 gerealiseerd zal worden.
Onze visie.
De Woongemeenschap is blij met bovengenoemd besluit, met de volgende kanttekeningen, die ook met de directie van de Brederode Daltonschool en andere belanghebbenden zijn besproken :
• Spoed. De Woongemeenschap pleit ervoor dat de gymzaal zo spoedig mogelijk wordt gerealiseerd aangezien de huidige onwenselijke situatie al veel te lang duurt.
• Breed inzetbaar. De Woongemeenschap pleit voor een gymzaal die behalve voor gymnastieklessen ook geschikt is voor buitenschoolse opvang en voor andere activiteiten, bijvoorbeeld toneelvoorstellingen van de school.
• Grenzend aan de school. De Woongemeenschap pleit voor een gymzaal die direct grenst aan de school, i.v.m. toezicht op de kinderen.
• Fraai. De Woongemeenschap pleit voor een gymzaal die het dorpsgezicht zo min mogelijk verstoort, goed past bij omliggende gebouwen en het Oranjeveldje zo veel mogelijk in tact laat.
Inmiddels heeft de Gemeente een architect benoemd, die voortvarend en in goed overleg met diverse organisaties, waaronder de Woongemeenschap-Zuid, aan het werk is gegaan. Helaas duurt de besluitvorming om tot uitvoering over te kunnen gaan erg lang. Wij houden ook hier vinger aan de pols.

4. Velserend
Huidige situatie.

Al bijna 15 jaar zijn tussen de gemeente en de grondeigenaren (sinds 2007 Bokx Vastgoed) gesprekken gaande om het terrein van het voormalig natuurbad Velserend te ontwikkelen.
Gelijktijdig zijn er vergaande ontwikkelingen op het naastgelegen voormalige PZ-terrein waar meer dan 300 woningen gebouwd gaan worden met eveneens grote gevolgen voor Santpoort-Zuid. Kortom : dit prachtige natuurgebied met als kroonjuweel de Ruïne van Brederode, staat onder zeer grote druk.
Het laatst gepresenteerde plan van Bokx Vastgoed (april 2007) beoogt een landschappelijk ingericht woongebied met een drietal appartementengebouwen (A, B en C) in verschillende grootte. In dat plan zouden ook ondergrondse parkeergarages voor bewoners en sauna-bezoekers moeten komen. Ten opzichte van eerder gepresenteerde plannen lijkt het gebouwde bruto grondoppervlak (thans wel) in overeenstemming met het Ruimtelijk Func-tioneel Kader (RFK) en is het aantal uitritten teruggebracht tot twee, maar blijft gebouw C desondanks volumineus en dicht op de Ruïne gesitueerd.
Overigens bestaat over de juridische status van het RFK onduidelijkheid.
 

De drie woonblokken rond de sauna
Gebouw ‘C’ staat zeer dicht op de ruïne
 

Onze visie
Naar aanleiding van het plan (april 2007) van Bokx Vastgoed pleit de Woongemeenschap voor :
• Zo min mogelijk volumineuze bebouwing.
• Een veel meer aansprekende en met de omgeving harmoniërende architectuur en uitstraling. Door de herhaling van drie gebouwen in verschillende lengten ontstaat in het plan een beeld van eenvormige herhalende en grote massa’s.
• Beantwoording van de volgende vragen alvorens definitieve besluitvorming zal plaatsvinden :
– Blijft het plan binnen de maximale bouwvolumes en toegestane afmetingen ?
– Is een minder massale / volumineuze uitvoering mogelijk ?
– Wat zijn de effecten op de waterhuishouding en het grondwaterpeil – mede gezien de waterhuishouding bij de ruïne – bij het bouwen van de gebouwen en de ondergrondse garages ?
– Is voldoende rekening gehouden met de nieuwbouw op het aangrenzende voormalige PZ-terrein ?
– In hoeverre leidt het plan tot parkeerproblematiek ?
Op 26 juni 2009 heeft Bokx Vastgoed een bouwvergunning aangevraagd bij de Gemeente, overigens zonder de betrokken bewonersorganisaties in te lichten. De status van deze aanvraag is, mede gezien de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening, niet duidelijk. De Woongemeenschap heeft, samen met andere bewonersorganisaties, zekerheidshalve bezwaar ingediend tegen de aangevraagde bouwvergunning. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

5. Groenbeleidsplan
Huidige situatie
Onder druk van de Woongemeenschap en andere organisaties is het Groenbeleidsplan 2008 aangepast, waardoor gelukkig is afgezien van het aanvankelijke voorstel om het College van B&W de bevoegdheid te geven zelfstandig de classificatie van percelen met openbaar groen tot maximaal 1000 m2 te kunnen wijzigen. Een dergelijke bevoegdheid blijft voorbehouden aan de Gemeenteraad.
Maar er is meer bereikt. Voor een vijftal groengebieden is alsnog de classificatie ‘Te behouden groen met compensatieregeling’ omgezet naar ‘Te behouden groen’.
Het betreft hier de bosstroken tussen het spoor en de Wijnoldy Daniëlslaan en het spoor en de Willem de Zwijgerlaan, en enkele percelen langs het Burgemeester Rijkenspark, de Vinkenbaan en het Schoterkerkpad.
Tevens staat een bestemmingsplanwijziging op stapel met betrekking tot het plangebied ‘Agrarisch gebied Santpoort’, dat wat Santpoort-Zuid betreft kortweg het bosgebied Burgemeester Rijkenspark / Wüstelaan en het open gebied tussen de N-208, de spoorbaan en het Van den Bergh van Eysingaplantsoen omvat. In een eerste reactie heeft de Woongemeenschap aangegeven zeer grote waarde te hechten aan het behoud van deze groengebieden. Een belangrijke rol zal ook het Landschapsbeleidsplan spelen dat onlangs door de gemeente is gepresenteerd. Dit plan is speciaal bedoeld voor de open gebieden tussen de woonkernen.
Onze visie
De Woongemeenschap is van mening dat alle openbaar groen zoveel mogelijk behouden moet blijven. Wij geloven niet in de door de gemeente Velsen voorgestelde ‘compensatiegedachte’ waarbij bestaand groen mag verdwijnen in ruil voor nieuw (compensatie) groen, simpelweg omdat er geen plek is voor nieuw groen in Santpoort-Zuid.
Ondanks dat het Groenbeleidsplan nu in verbeterde vorm is aangenomen, rest de Woongemeenschap een oplettende en strijdbare rol voor het behoud van het groen dat nog niet definitief veilig is gesteld. Het gaat hier met name om :
• het ‘Oranjeveldje’ als hart van Santpoort-Zuid
• het gebied rond Velserend
• het open gebied langs de N-208 en grenzend aan het Van den Bergh van Eysingaplantsoen en de Wüstelaan
• het zogenaamde ‘snippergroen’, kleine geïsoleerd gelegen groengebiedjes, zoals de groenstroken rond flats, langs straten en bosachtige plantsoentjes.
Het openbaar groen in Santpoort-Zuid staat ook onder druk door projectontwikkelingen, zoals op het voormalige Novaterrein, rond Velserend, bij het doortrekken van de bebouwing aan de Litslaan (boerderij Sinnevelt) en het plan Handgraaf aan de Wüstelaan achter de Pastoorsstraat. De Woongemeenschap zal zich bij al deze ontwikkelingen hard maken voor het behoud van het ‘landelijk dorpsmilieu’ zoals het karakter van Santpoort-Zuid in de gemeentelijke Structuurvisie Velsen 2015 wordt aangeduid.

6. Overige projecten
De overige projecten die onze aandacht hebben, betreffen de mogelijke grenscorrectie Velserenderlaan, de bouwplannen voor de (voormalige) Garage Immers, het Handgraaf-terrein en Sinnevelt. Uiteraard houden wij u ook van deze projecten op de hoogte.

7. Bestuurswisseling
In 2008 is Henriëtte van Bussel na ruim 6 jaar uit het bestuur getreden. Wij zijn Henriëtte zeer erkentelijk voor haar inzet en bijdrage in het stichtingsbestuur. Inmiddels is Erik Voorhoeve toegetreden als nieuw bestuurslid. Hij zal de functie van penningmeester op zich nemen.

8. Oproep
Indien u een actieve bijdrage wilt leveren aan het werk van de Woongemeenschap, meldt u zich dan aan bij het bestuur. Wij zullen dan contact met u opnemen.
 

9. Financiën
De financiële boekhouding wordt gevoerd door de penningmeester. Deze maakt na afloop van elk jaar de jaarstukken op welke worden gecontroleerd door de onafhankelijke financiële adviescommissie en vervolgens dienen te worden goedgekeurd door het bestuur. De goedgekeurde jaarstukken zijn voor donateurs op verzoek in te zien.

10. Nieuwe donateurs gevraagd
Alle activiteiten van de Woongemeenschap worden verricht door vrijwilligers. Soms is het echter noodzakelijk om een beroep te doen op externe expertise en daarvoor zijn geldelijke middelen nodig. Om die kosten te dekken en een reserve te vormen zijn donateurs hard nodig. Wij nodigen u uit om ook donateur te worden. U heeft daarbij de keuze tussen één en vijf jaar ; vijf jaar is voor u voordelig en het spaart ons tijd. Uw steun is van groot belang, meldt u dus nu aan !
Voor diegenen die nog geen donateur zijn, sluiten wij een acceptgirokaart en een aanmeldingsformulier bij, waarop u kunt aangeven of u voor één jaar à € 15,= of voor vijf jaar à € 70,= donateur wilt worden.

11. Huidige donateurs
U ontvangt bij dit bulletin een schrijven over uw donateursbijdrage en, indien van toepassing, een op naam gestelde acceptgirokaart.

12. Website/email
De Woongemeenschap zal steeds meer communiceren via de website en email. Om die reden willen wij u verzoeken uw emailadres door te geven via onze website (www.woongemeenschapsantpoort-zuid.nl >> contact). Vanzelfsprekend wordt uw e-mail adres in geen enkel geval aan anderen doorgegeven, en zullen wij het aantal e-mails zoveel mogelijk beperken. Wij adviseren u onze website op te slaan onder uw “Favorieten”, zodat u gemakkelijk en snel toegang hebt tot het laatste nieuws.
                                                                                     * * * * *

Wij zijn heel blij met de steun van zoveel donateurs. Hoe meer donateurs hoe beter de stichting Woongemeenschap Santpoort-Zuid haar doelstelling kan verwezenlijken : het behoud en bevorderen van het goede woon- en leefmilieu in Santpoort-Zuid !

 

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Stichting Woongemeenschap Santpoort-Zuid,

Kees Kan,  Fred Meulenbelt,   Hans Reus,  Erik Voorhoeve
 

Meest recente berichten
deelplan2 weidegebied deelplan3 dekamarkt-tekening2