Bulletin nummer 15

Santpoort-Zuid in 2025 :  geleidelijke en stijlvolle vernieuwing 

Al bijna 25 jaar zet de Woongemeenschap Santpoort-Zuid zich in voor prettig wonen in Santpoort-Zuid. Alleen of samen met andere bewonersorganisaties heeft de Woongemeenschap in die jaren met succes gereageerd op plannen die van invloed zijn op Santpoort-Zuid. 

De Woongemeenschap wil niet alleen reageren als andere partijen met plannen komen, maar ook voorbereid zijn op nieuwe ontwikkelingen en waar mogelijk zelf initiatieven nemen. Daarvoor is het wel nodig dat de Woongemeenschap weet wat er leeft in het dorp, zodat echt namens de bewoners kan worden opgetreden. Om een goed beeld te krijgen van de wensen en belangen van de bewoners is voor de zomer een bewonersonderzoek gehouden. Daarin werd gevraagd naar uw mening over voorzieningen, groen, openbaar vervoer, veiligheid, gemeenschapsgevoel, jongeren en andere onderwerpen.

Uit het onderzoek blijkt dat de bewoners van Santpoort-Zuid overwegend tevreden zijn over de huidige situatie in het dorp, ook als het gaat om veiligheid, medische voorzieningen en het groen. Dat betekent niet dat alles zo moet blijven en dat iedere nieuwe ontwikkeling wordt afgewezen. Ons dorp staat wel degelijk open voor veranderingen, deze moeten echter wel passen bij het groene en rustige dorpskarakter ; daarbij is het belangrijk dat de nieuwe ontwikkelingen kleinschalig zijn. Verder bleek dat veel bewoners behoefte hebben aan meer gezelligheid ; ook een dorpskern wordt gemist.

De Woongemeenschap heeft de uitkomsten van dit onderzoek, aangevuld met informatie uit gesprekken met dorpsgenoten, verwerkt in een toekomstvisie : Santpoort-Zuid in 2025. Deze toekomstvisie geeft een beeld van Santpoort-Zuid over 10-15 jaar. Bedoeling is om dit document te gebruiken als leidraad voor toekomstige activiteiten van de Woongemeenschap. De bedoeling is ook dat de gemeente Velsen bij de besluitvorming over de inrichting van Santpoort-Zuid goed nagaat of het past in de visie van de bewoners.

 Veel belangstelling

Op 22 november heeft de Woongemeenschap in ’t Brederode Huys de concept-toekomstvisie gepresenteerd aan zo’n 80 belangstellende inwoners. 

Enkele tientallen inwoners die niet aanwezig konden zijn, hadden per mail gereageerd. Op de bijeenkomst in ‘t Brederode Huys waren ook de wethouders Westerman en Te Beest en enkele raadsleden van de gemeente Velsen aanwezig. Beide wethouders spraken hun waardering uit voor het initiatief en gaven aan rekening te zullen houden met de toekomst-visie.

Wethouder Westerman nodigde de Woon-gemeenschap bovendien uit voor een discussie met verschillende ambtelijke diensten over de toekomstvisie.

De gemeente heeft zelf immers ook een toekomstvisie voor Velsen 2025 opgesteld en is bezig daar verdere uitwerking aan te geven. Wethouder Te Beest riep de Woongemeenschap op om ook zelf het gesprek met betrokken partijen aan te gaan, zoals met ondernemers en projectontwikkelaars.

Vervolgstap is dat de reactie van de wethouders, de ingekomen opmerkingen en de aanvullingen en suggesties uit de bijeenkomst worden verwerkt in de toekomstvisie. Daarna zal de Woongemeenschap het verhaal presenteren aan de gemeente. De toekomstvisie moet een levend document worden, we zullen het van tijd tot tijd bijwerken.

Wilt u meer weten over de toekomstvisie of heeft u suggesties ? Op de website van de Woongemeenschap www.woongemeenschapsantpoortzuid.nl kunt u het gehele document vinden. De Woongemeenschap nodigt u van harte uit te reageren.

Lopende zaken

Het bewonersonderzoek en het opstellen van de toekomstvisie kregen de afgelopen maanden veel aandacht, maar de Woongemeenschap werkte ook aan andere zaken. De stand van zaken van de verschillende onderwerpen is als volgt.

 • Gymzaal Brederode Daltonschool
  De bouw van de gymzaal is eind oktober begonnen, naar verwachting zal de gymzaal in de zomer van 2012 gereed zijn.
 • impressie van de gymzaal vanaf het Oranjeveld

 • Novaterrein
  De ontwikkeling van het Novaterrein ligt al geruime tijd stil. Bij de nieuwe plannen worden organisaties als de Woongemeenschap betrokken. Inzet van de Woongemeenschap is dat het terrein ontwikkeld wordt op een manier die past bij het dorp en bij de hierboven besproken visie. Aan dit proces wil de Woongemeenschap een constructieve bijdrage leveren.
 • Velserend
  Ook de ontwikkeling van het Velserendterrein (appartementen op het terrein van het voormalige openluchtbad)  ligt op het moment stil als gevolg van het faillissement van de projectontwikkelaar. De Woongemeenschap heeft bij de curator gepleit voor een bestem-ming voor het terrein die past bij Santpoort-Zuid, en het niet klakkeloos aan te bieden aan de hoogstbiedende. Ook hebben we de eigenaar van de aanpalende grond, Natuurmonumenten, geïnformeerd over het faillissement van de projectontwikkelaar. De gemeente Velsen overlegt met een andere projectontwikkelaar over een nieuw plan. Wij zullen dit nauwlettend volgen. 
 • Bestemmingsplan ‘De Leck en de Bergen’
  De Woongemeenschap heeft gereageerd op het concept-bestemmingsplan voor De Leck en de Bergen. Daarbij heeft de Woongemeenschap zich op drie onderdelen gericht : behoud van het landelijke karakter van het weidegebied, verkeersveiligheid en kleinschalige bebouwing aan de Litslaan. Het wachten is op de reactie van de gemeente.
 • het open weidegebied tussen Santpoort-Zuid en Bloemendaal bij de Bloemendaalsestraatweg

 • Voorgenomen sloop van historisch pand Brederoodseweg 17
  Naar aanleiding van een melding van buurtbewoners heeft de Woongemeenschap bezwaar gemaakt tegen de aanvraag voor een vergunning tot sloop van het historische pand aan de Brederoodseweg 17 ten gunste van de bouw van drie vrijstaande huizen. Deze aanvraag is inmiddels ingetrokken door de projectontwikkelaar. In afwachting van nieuwe plannen heeft de gemeente ons bezwaar aangehouden.
 • het karakteristieke huis  aan de Brederoodseweg 17

 • Wijziging bestemmingsplan Bloemendaal inzake Hendrik van der Graaflaan
  De gemeente Bloemendaal heeft in haar recente voorontwerp-bestemmingsplan het voornemen om de opbouw van een etage toe te staan voor de woningen aan de Hendrik van der Graaflaan. Volgens de Woongemeenschap doet het toestaan van de opbouw ernstig afbreuk aan het dorpse karakter van Santpoort-Zuid. Een bouwhoogte van 11 meter geeft deze straat een stedelijk karakter, wat niet past bij de omliggende bebouwing. Bovendien kan van een mogelijk besluit om bouwen tot 11 meter toe te staan, een precedentwerking uitgaan. Ook dat is voor Santpoort-Zuid niet wenselijk. Het wachten is op het besluit van de gemeente Bloemendaal.

 

Straat evenementen

Uit het bewonersonderzoek van afgelopen zomer blijkt ook dat veel bewoners behoefte hebben aan gezellige, kleinschalige activiteiten. De Woongemeenschap wil graag bewoners aanmoedigen en helpen om een evenement te organiseren voor hun straat. Het is immers gezellig om de bewoners in uw eigen straat beter te leren kennen ? En meer contact tussen de kinderen in een straat is leuk. Het organiseren van een straat-evenement hoeft niet veel tijd of geld te kosten en levert veel op. Hier zijn 11 simpele tips :
 1. Vorm een klein team, van 2 à 3 mensen, met wie u ’t leuk vindt om zoiets te organiseren.
 2. Prik een datum en tijdstip, en kondig deze tijdig aan bij uw straat- of laangenoten.
 3. Bedenk het soort evenement, bijvoorbeeld een straatborrel, barbecue of running dinner. 
 4. Maak de keuze om (a) alles zelf in te kopen en de bewoners om een financiële bijdrage te vragen, (b) niemand iets te laten betalen, maar iedereen neemt iets mee of (c) een mengvorm : iedereen neemt iets mee, maar betaalt een kleine bijdrage aan centraal ingekochte zaken, zoals een tap, vlees etc.
 5. Denk na over activiteiten voor kinderen (tafeltennistafel, tafelvoetbal, sjoelbak etc.).
 6. Maak een leuke uitnodiging, vraag bewoners om via een e-mail door te geven of ze aanwezig zullen zijn. En of ze meehelpen bij het organiseren van tuinmeubilair, kinderactiviteiten en opruimen na afloop.
 7. Indien de straat wordt afgezet, moet dit tijdig bij de gemeente worden gemeld. Dit kan eenvoudig via de website van de gemeente Velsen www.velsen.nl. U hoeft er de deur niet voor uit.
 8. Bestel zonodig wijn, frisdrank, biertap, borrelhappen etc.
 9. Denk aan verlichting, bijvoorbeeld lampenslingers (Kerstverlichting), waxinelichtjes.
 10. Maak wat foto’s, en verspreid die na afloop, in de brievenbus of per e-mail. Wij zijn ook graag bereid uw foto’s en anekdotes op www.woongemeenschapsantpoortzuid.nl te plaatsen.
 11. Meld uw evenement aan bij de Woongemeenschap. U ontvangt van ons een kleine attentie als aanmoediging.

  

Donateurs / bijdrage  2011

De Woongemeenschap Santpoort-Zuid is een organisatie van vrijwilligers, die uitsluitend door donaties wordt gefinancierd. Donaties worden besteed aan het onderhouden van de website, copieerkosten, het af en toe organiseren van bijeenkomsten etc. Vanwege de drukte rond diverse projecten is helaas achterstand ontstaan bij het innen van de jaarlijkse bijdrage. Donateurs van wie wij over 2011 geen bijdrage ontvangen hebben, ontvingen hierover onlangs een brief.

Graag wijzen wij u ook op de mogelijkheid tot een periodieke overschrijving van de jaarlijkse donatie à       15 €. U kunt bij uw bank of via internetbankieren kostenloos opdracht geven tot een jaarlijkse overschrijving. Uiteraard kunt u deze bijdrage op ieder ogenblik weer stopzetten. Onze bankgegevens zijn : bankrekening 56.27.33.132 t.n.v. penningmeester Woongemeenschap Santpoort-Zuid te Santpoort-Zuid. Hartelijk dank !

 

Tot  slot

De Woongemeenschap wil haar adressenbestand graag uitbreiden met e-mailadressen. Als u uw e-mail adres nog niet aan ons heeft doorgegeven, wilt u dat dan s.v.p. alsnog doen ? Zo kunnen wij u sneller attenderen op belangrijke ontwikkelingen, en ontvangt u onze nieuwsbrieven digitaal. Daarnaast scheelt het ons kosten en tijd. We zullen slechts enkele malen per jaar u een e-mail sturen, en in geen enkel geval uw e-mail adres doorgeven aan een andere organisatie. Wilt u, als u een nieuw e-mail adres krijgt, dat s.v.p. ook aan ons doorgeven, via bestuur@woongemeenschapsantpoortzuid.nl ? Indien u geen prijs stelt op berichten per e-mail, horen we dit ook graag van u.

In december zijn er relatief veel inbraken geweest. We raden u aan ramen en deuren goed af te sluiten en bij onraad direct de politie te waarschuwen.

Santpoort-Zuid is een prachtig dorp, waar de meeste mensen met heel veel plezier wonen. We zullen ons hiervoor graag blijven inzetten. We wensen u een een gezond, boeiend en gezellig 2012 toe !

 

Jan-Pieter Kleijburg, Fred Meulenbelt, Doreen van ’t Spijker, Hans Reus, Erik Voorhoeve

 

Meest recente berichten
img_1471 gymzaal1 dekamarkt-tekening4 dekamarkt-tekening5