Inspraakreactie op startdocument bestemmingsplan Santpoort-Zuid

Brief verzonden d.d. 14 maart 2013 aan de Gemeenteraad van Velsen

Geachte Raadsleden,

Zoals u vermoedelijk weet is de Woongemeenschap Santpoort-Zuid een bewonersorganisatie met als doel het zo aantrekkelijk mogelijk maken van het wonen in Santpoort-Zuid. De Woongemeenschap bestaat uitsluitend uit vrijwilligers, is politiek onafhankelijk en wordt alleen gefinancierd door donateurs, dat wil zeggen de bewoners van het dorp.

We waarderen het bijzonder dat we van de Gemeente Velsen de mogelijkheid hebben gekregen commentaar te geven op eerdere versies van dit startdocument. In het startdocument wordt de visie op Santpoort-Zuid 2025 uitgebreid genoemd, en ook dat waarderen we zeer. De Woongemeenschap heeft die visie, die tot stand is gekomen op grond van een uitgebreid bewonersonderzoek, een jaar geleden aan de Raad gepresenteerd. Die Visie heeft de volgende kernpunten, zoals u kunt nalezen op onze website www.woongemeenschapsantpoortzuid.nl:

 

  • Geleidelijke ontwikkeling en versterking van de dorpskern van Santpoort-Zuid
  • Behoud van het fraaie, rustige en groene dorpskarakter
  • Stijlvolle, kleinschalige ontwikkelingen, zoals extra seniorenwoningen voor huidige bewoners
  • Investeren in sociale samenhang tussen de bewoners.

 

Met name de eerste twee kernpunten van de Visie op 2025 vinden we in het startdocument onvoldoende terug; het startdocument lijkt vooral gericht op het behoud van de huidige bestemmingsplannen, en op het toetsen aan bestaand beleid. Wij willen de Gemeente echter vragen ten aanzien van de zojuist genoemde kernpunten een duidelijke ambitie uit te spreken, en hiervoor ook duidelijke kaders te stellen, in overleg met alle betrokkenen. Daarom hierbij onze suggesties:

 

Dorpskern. We stellen voor dat de gemeente Velsen zich ten doel stelt een integraal lange termijn plan te ontwerpen waarmee stapsgewijs een fraaie nieuwe dorpskern wordt ontwikkeld, met inbegrip van het braakliggende Novaterrein, de supermarkt en het terrein rond het station. We begrijpen dat de werkelijke ontwikkeling aan marktpartijen moet worden overgelaten, maar de gemeente kan en moet naar ons idee hierin een veel actievere rol spelen. De Woongemeenschap is vanzelfsprekend graag bereid hieraan mee te werken.

 

Groenbeleid. Ten aanzien van het groen in Santpoort-Zuid zien wij door de bomen het bos niet meer. In het Startdocument wordt gesproken over maar liefst drie verschillende groenbeleidsplannen. Daarnaast is er een plan voor monumentale bomen in de maak met het oog op de kapvergunningen. Onze oplossing is simpel: heel Santpoort-Zuid is en blijft een waardevol groen gebied waarvoor een modern kapvergunningenbeleid geldt. Kappen zonder vergunning is niet toegestaan.

 

Deze twee kernpunten, dus de ontwikkeling van de dorpskern en het handhaven van het groen zouden we graag veel duidelijker in het startdocument willen zien. Daarnaast hebben we een aantal specifieke vragen/opmerkingen over het startdocument, die we hieronder per paragraaf in het startdocument uiteenzetten:

 

2.2    Ruimtelijk beleid

De woongemeenschap pleit al lang voor het opknappen van het terrein naast het benzinestation. Een kader hiervoor kan in dit bestemmingsplan worden vastgelegd. Specifiek willen wij niet dat er een P&R situatie met betaald parkeren ontstaat.

 

2.3    Wonen

‘Het streven is om een passende invulling te geven voor [Blekersduin] te vinden die mogelijk een centrale functie voor de kern kan vervullen. Ons voorstel is om de woorden ‘streven naar’ en ‘mogelijk’ te verwijderen. Het uitgangspunt moet zijn dat bij de inrichting van dit gebied rekening wordt gehouden met de noodzaak een kern voor het dorp Santpoort-Zuid te ontwikkelen.

 

2.4    Maatschappelijk beleid

Verwezen kan worden naar het feit dat de bouw van seniorenwoningen op steun van de inwoners kan rekenen. Naar wij begrepen heeft Zorgbalans inmiddels plannen om seniorenwoningen te bouwen, het gaat dus verder dan ‘een ambitie’.

 

2.5    Verkeersbeleid

Hier wordt volstaan met het noemen van het huidige verkeersbeleid (aanwijzing 30 km zones). Wij zien graag tevens opgenomen het uitgangspunt dat verkeersmaatregelen niet mogen leiden tot een toename van het verkeersvolume. Naar onze mening is met de huidige verkeersstroom van inwoners en bezoekers het verzadigingspunt bereikt.

 

2.6    Milieubeleid

Niet genoemd is de overlast veroorzaakt door diepe trillingen als lange goederentreinen passeren. Dit heeft bij bewoners van de Wijnoldy Daniëlslaan geleid tot scheuren in muren.

 

2.9  Economisch beleid

Wat de woongemeenschap betreft wordt de huidige supermarkt niet groter dan wat nodig is om aan de lokale behoefte te voldoen. Bij Santpoort Zuid passen geen voorzieningen die een bovenlokale functie hebben, dit gaat leiden tot een onbeheersbare druk op de infrastructuur.

 

Tenslotte hebben we een aantal kleinere aandachtspuntenpunten ten aanzien van de tekst, die in de bijlage van deze brief zijn opgenomen.

In aanloop naar de komende verkiezingen zal de Woongemeenschap weer een KiesWijzer uitbrengen. Het lijkt ons zorgvuldig u alvast te informeren dat we dit bestemmingsplan als één van de onderwerpen in de KiesWijzer zullen behandelen.

 

Vanzelfsprekend zijn we zoals altijd graag bereid tot nader overleg.

 

Met vriendelijke groet, namens de Woongemeenschap Santpoort-Zuid,

Hans Reus

Meest recente berichten
deelplan2 weidegebied deelplan3 dekamarkt-tekening2