Nieuwsbrief april 2011

Nieuwsbrief Woongemeenschap Santpoort-Zuid – april 2011
Dit is de eerste nieuwsbrief per e-mail van de Woongemeenschap Santpoort-Zuid, de stichting die zich inzet voor het zo prettig mogelijk wonen in Santpoort-Zuid. U heeft in het verleden aangegeven graag per e-mail op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen van ons dorp. In deze nieuwsbrief geven wij een kort overzicht van onderwerpendie in 2010 en begin 2011 hebben gespeeld, of die mogelijk in de loop van dit jaar gaan spelen.

Gymzaal Brederode Daltonschool
In dit project is in 2010 gelukkig eindelijk schot gekomen. Het bestemmingsplan is definitief en naar verwachting zal de omgevingsvoorziening (de aanbesteding) snel geregeld zijn, zodat hopelijk tijdens de zomervakantie 2011 met de bouw kan worden begonnen. Het gebouw kan dan eind 2011 gereed zijn. Onderstaande impressie geeft een idee hoe het er straks zal uitzien ( gezien vanuit de supermarkt).

Bestemmingsplan ‘De Leck en de Bergen’
De Woongemeenschap heeft in juli 2010 een inspraakreactie op het voorontwerp bestemmingsplan ‘De Leck en de Bergen’ ingediend bij de gemeente. Hoofdlijn van de Woongemeenschap is dat de graslanden tussen Santpoort-Zuid en de westelijke randweg (N 208) hun landelijke en agrarische karakter dienen te behouden .
In dat kader heeft de Woongemeenschap aangegeven op voorhand geen bezwaren te hebben tegen eventuele verplaatsing van de boerderij van Sintenie. Hierdoor zou het agrarische karakter immers versterkt kunnen worden. Wel hebben we aangeven, dat het wenselijk is om een en ander te realiseren binnen de huidige bebouwing, dus geen extra bebouwing in het gebied. Ook is aandacht gevraagd voor toegang tot het gebied die rekening houdt met de verschillende bewoners. In het verlengde van dit onderwerp heeft de Woongemeenschap ook een verzoek gedaan aan de gemeenteraad om de vrijstellingsprocedure voor een minipaardenfokkerij op te schorten. De gemeenteraad heeft voorlopig geen toestemming verleend voor de fokkerij.
In maart 2011 heeft de gemeente gereageerd op de inspraakreacties (‘Inspraakrapportage betr. het voorontwerp-bestemmingsplan De Leck en de Bergen’). Helaas is geen gehoor gegeven aan de opmerkingen en suggesties van de Woongemeenschap. De volgende stap is dat de gemeente een bestemmingsplan opstelt. Zodra dat er is, hebben belanghebbenden opnieuw gelegenheid tot inbreng van bezwaren. De Woongemeenschap zal van die mogelijkheid zeker gebruik maken.

Verkeer Brederoodseweg.
Ten aanzien van het toegenomen (zware) verkeer naar Park Brederode (het voormalige PZ-terrein) heeft de Woongemeenschap contact opgenomen met de bouwonderneming over beperking van de overlast. Zo kan er langzamer gereden worden (er geldt een maximum snelheid van 30 km/uur) en zouden er afspraken over tijdstippen gemaakt kunnen worden. De Woongemeenschap heeft hierop aangedrongen bij het bouwbedrijf. Wij horen graag van buurtbewoners of de overlast verminderd is, of dat verdere actie gewenst is.

Plantsoenen.
De gemeente Velsen heeft ingrijpende plannen voorgesteld voor de herinrichting van de plantsoenen aan het Van den Bergh van Eysingaplantsoen en de driehoek aan de Harddraverslaan / Wijnoldy Daniëlslaan. De Woongemeenschap heeft acties van omwonenden tegen de voorgenomen ‘kaalslag’ van genoemde plantsoenen van harte ondersteund. De gezamenlijke acties hebben tot een oplossing voor het plantsoen aan de Wijnoldy Daniëlslaan geleid. De plannen voor het Van den Bergh van Eysingaplantsoen zijn helaas niet gewijzigd. Beide plannen zijn inmiddels uitgevoerd.

Novaterrein
De ontwikkeling van het Novaterrein ligt al ruim een jaar stil. Door de gemeente is in november 2010 de ontwikkeling van een nieuw plan aangekondigd. Bij de nieuwe plannen zullen organisaties, zoals de Woongemeenschap, worden betrokken. De Woongemeenschap wil een constructieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van dit terrein, mits het gebied ontwikkeld wordt op een manier die past bij het karakter en de grootte van ons dorp. Wij wachten de nieuwe plannen af.

Velserend
Ook de plannen voor de ontwikkeling van Velserend (appartementen op het terrein van het voormalige openlucht zwembad, tegenover de ruïne van Brederode, naast de sauna) liggen voorlopig stil. Dit komt niet alleen door de verminderde vraag naar woningen in de hogere prijsklassen, maar ook doordat de projectontwikkelaar Bokx surséance van betaling heeft aangevraagd. Er zullen nieuwe plannen moeten worden ontwikkeld, dit hele traject zal nog jaren duren.

Santpoort-Zuid in 2025.
De Woongemeenschap is in de afgelopen jaren een erkende gesprekspartner geworden voor de gemeente Velsen. Doelstelling van de Woongemeenschap is het bevorderen van een goed leefklimaat in Santpoort-Zuid en het beschermen van het karakter van het dorp. Vanuit deze doelstelling heeft de Woongemeenschap jaren regelmatig gereageerd op plannen van de gemeente of projectontwikkelaars. Daarbij is de inzet steeds geweest om een constructieve bijdrage te leveren en niet alleen ergens “tegen” te zijn. We zijn van mening dat het goed zou zijn om niet alleen te reageren als voorstellen van anderen al ver zijn uitgewerkt, maar al in een vroeger stadium betrokken te worden. Ook kunnen we zelf het initiatief nemen tot veranderingen. Daarvoor is wel nodig dat nagedacht wordt over de toekomst van Santpoort-Zuid . Wat komt er van buiten op ons af, wat voor dorp moet Santpoort-Zuid zijn of worden? De antwoorden op dergelijke vragen zullen een houvast bieden voor toekomstige activiteiten.
We zullen daartoe in 2011 een nieuwe visie op Santpoort-Zuid ontwikkelen. Daarvoor hebben we de inbreng van de bewoners nodig. Bedoeling is om in de komende maanden een enquête te houden onder alle bewoners van Santpoort-Zuid. Daarnaast komen we graag in gesprek met mede-inwoners die ideeën hebben over de toekomst van ons dorp. Ook zullen we rekening houden met de visie die door de gemeente ontwikkeld wordt voor de hele gemeente Velsen (Velsen 2025). We zullen u graag op de hoogte houden.
 

Overige zaken
Het afgelopen jaar is de Woongemeenschap in toenemende mate benaderd door bewoners die knelpunten onder de aandacht wilden brengen. De Woongemeenschap vindt dat een goede ontwikkeling, omdat het bestuur zo goed zicht krijgt op wat er in het dorp leeft. Bovendien is het een teken van betrokkenheid. In alle gevallen bekijkt het bestuur van de Woongemeenschap in hoeverre actie ondernomen kan worden. Daarbij moeten ook keuzen worden gemaakt en vallen sommige zaken af.

Nieuwe bestuursleden
Medio 2010 is Kees Kan teruggetreden als voorzitter en lid van het bestuur. We zijn hem bijzonder dankbaar voor zijn vele en waardevolle inspanningen. De voorzittersfunctie is overgenomen door Hans Reus. Inmiddels is ook in de ontstane vacature voorzien: per april van dit jaar is Doreen van ’t Spijker toegetreden tot het bestuur. Overige leden van het bestuur zijn Fred Meulenbelt, Jan-Pieter Kleijburg en Erik Voorhoeve.

Uw e-mailadres ?
De Woongemeenschap wil haar adressenbestand graag uitbreiden met e-mailadressen. Zo kunnen wij u sneller attenderen op belangrijke ontwikkelingen en kunt u onze nieuwsbrieven ook digitaal ontvangen. Daarnaast scheelt het ons kosten en tijd. We zullen slechts enkele malen per jaar u een e-mail sturen, en in geen geval uw e-mail adres doorgeven aan een andere organisatie.
Mocht u een nieuw e-mail adres krijgen, zou u dat s.v.p. aan ons willen doorgeven via bestuur@woongemeenschapsantpoortzuid.nl ? Indien u geen prijs stelt op dit nieuwsbericht, kunt u ons dit ook laten weten per e-mail, dan zullen we u verder geen e-mails meer sturen.

 

Meest recente berichten
deelplan2 weidegebied deelplan3 dekamarkt-tekening2