Brief aan college bij reactie schetsplan Dreefbeheer

Betreft: Reactie op het Collegebericht 166 van 2013 met Stand van zaken voormalig Nova-terrein Santpoort-Zuid (locatie Blekersduin) van 05-11-2013

Geacht college,

Naar aanleiding van het bovenstaand Collegebericht willen wij u hierbij informeren over het  gezamenlijke standpunt van de Stichting Woongemeenschap Santpoort-Zuid en de Stichting Santpoort met betrekking tot een nieuw schetsplan, dat in opdracht van Dreefbeheer NV. op 16 oktober jl. door de FKG Architecten is gepresenteerd aan de drie bewonersorganisaties, die actief zijn in Santpoort-Zuid. De Vereniging Santpoorts Belang heeft aangegeven zich niet te beschouwen als gesprekspartner voor het plan als geheel. Wel heeft zij rechtstreeks, alsmede via de Woongemeenschap en de Stichting Santpoort aandacht gevraagd voor voldoende (invaliden-) parkeerplaatsen in de directe omgeving van het Brederode Huys. 

In bijgaande brief kunt u lezen dat Stichting Santpoort en Woongemeenschap Santpoort-Zuid  niet onverdeeld positief zijn over het ontwerp.

Sinds jaar en dag pleiten beide organisaties – en in het verleden ook het Wijkplatform Santpoort-Zuid-  voor een integrale aanpak van de dorpskern van Santpoort-Zuid.

Daarbij gaat het om meer dan de ontwikkeling van een vernieuwde supermarkt en de invulling van het voormalige Nova- en Basseroet terrein, maar ook om de relatie tot de omgeving aan de zijde van de Bloemendaalsestraatweg en het Oranjeveldje en om de ontwikkeling van een groene dorpskern en een dorpsplein.  De toekomstplannen voor Garage Immers horen daar zeer nadrukkelijk ook bij.

Bij de behandeling van het Startdocument voor het nieuwe Bestemmingsplan Santpoort-Zuid

op 14 maart j.l. hebben beide organisaties opnieuw aangedrongen op een integrale aanpak door in ieder geval, voorafgaande  aan de concrete planvorming,  een aantal uitgangspunten te formuleren, die recht doen aan het landelijk-dorpse karakter van Santpoort-Zuid en passen bij het conserverend karakter van het huidige en toekomstige bestemmingsplan.

Het nieuwe schetsplan van Dreefbeheer betreft echter maar een deel van het gebied. Het Woningbedrijf Velsen was ook door hen uitgenodigd. Zij zullen een deel van het gebied invullen maar hebben aangegeven nog geen duidelijke ideeën te hebben over het hoe en wanneer. Wel is er een bouwwerk opgenomen in het voorstel.

Hoewel wij positieve punten zien in het voorstel, zien we ook behoorlijk wat negatieve ontwikkelingen. Het komt zeker niet tegemoet aan de wensen die zijn geformuleerd aan de hand van de uitslagen van de dorpsbrede enquête, die in 2009 is gehouden.

Opnieuw blijkt dat dit deel van Santpoort-Zuid buiten het in procedure zijnde nieuwe bestemmingsplan Santpoort-Zuid wordt gehouden, terwijl dit het goede moment is voor een coherente, sturende aanpak bij de voorgenomen vernieuwingsplannen van deze omvang. Het loskoppelen van stukjes bestemmingsplannen uit het bestemmingsplan Santpoort-Zuid zonder een totaal visie op het hele gebied is daarom geen goed idee. Uw actieve bemoeienis is dringend gewenst.

U, als college, bent van mening dat het nieuwe bestemmingsplan Santpoort-Zuid niet het juiste instrument is om tot een nieuwe integrale visie voor dit gebied te komen, en dat er een nieuwe procedure gaat starten voor de Structuurvisie 2015-2025.  Het zal echter nog lang duren voordat die procedure is afgerond.

Ook de Raad heeft op 14 maart j.l. duidelijk aangegeven zich te willen bezighouden met het formuleren van de uitgangspunten bij de herontwikkeling van dit gebied.

Graag komen wij daarover met u in gesprek. Wij horen graag van u.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de Stichting Santpoort                    Namens de Woongemeenschap Santpoort-Zuid

E. Baron-Verhulst, voorzitter                        J.A. Reus, voorzitter

 

Bijlagen:

  • Gezamenlijke brief d.d. 24 juni 2009 van 3 betrokken bewonersorganisaties in Santpoort-Zuid  aan het college m.b.t. de in 2009 gepresenteerde plannen voor Dekamarkt en Novaterrein

Brief aan de Raad inz RK Nova Blekersduin- 24-6-09

 

  • Brief aan FKG Architecten van 11 november 2013

Reactie op schetsplan Deka 2-11-2013

 

De originele brief van 22 november:

brief aan college bij Reactie schetsplan Dreefbeheer 22 nov 2013

Meest recente berichten
img_1471 gymzaal1 dekamarkt-tekening4 dekamarkt-tekening5