Woongemeenschap praat mee in de gemeenteraad

Op uitnodiging van de Velsense gemeenteraad nam de Woongemeenschap op donderdag 14 maart deel aan de raadsvergadering waar het startdocument voor het nieuwe bestemmingsplan voor de dorpskern van Santpoort-Zuid werd besproken. Ook de Stichting Santpoort nam aan deze vergadering deel.

Het is positief dat de gemeenteraad beide bewonersorganisaties aan tafel uitnodigde, en ook de gemeente Velsen verdient een pluim voor de wijze waarop men de Woongemeenschap en Stichting Santpoort heeft betrokken bij het opstellen van het startdocument.

De verantwoordelijke wethouder Verkaik presenteerde het komend bestemmingsplan als een ‘conserverend plan’, dus zonder grote wijzigingen in de bestemmingen van grond. Hierbij moet wel worden aangetekend dat het Blekersduin gebied, het voormalige Novaterrein en midden in de kern van ons dorp, buiten dit bestemmingsplan is gehouden. En daar kunnen we nu juist wel grote veranderingen verwachten de komende jaren.

De Woongemeenschap stemt in met een conserverend plan. Wel vroegen we de Raad in dit bestemmingsplan meer ambitie te tonen bij het stellen van kaders voor de ontwikkeling van Santpoort-Zuid. Wij verwezen daarbij naar de bewonersvisie op Santpoort-Zuid (elders op deze website), die tot stand kwam na een uitgebreid onderzoek onder bewoners in 2011. Daaruit bleek onder meer de brede wens om een dorpskern te ontwikkelen, waar ontmoetingen en gezamenlijke activiteiten mogelijk zijn, in lijn met het stijlvolle dorpskarakter van Santpoort-Zuid. Het bestemmingsplan zou ons inziens deze dorpskern als uitgangspunt moeten nemen. Wij hebben de Gemeente Velsen gevraagd hierbij het voortouw te nemen, in nauwe samenwerking met alle betrokkenen, dus met bewoners, ondernemers, woningcorporaties, zorginstellingen, de Brederode Daltonschool etc. De Wethouder gaf aan dit in het college van Burgemeester en Wethouders te zullen bespreken.

In een brief (klik hier) aan de gemeenteraad heeft de Woongemeenschap niet alleen op de dorpskern commentaar gegeven, maar ook op het groenbeleid, nu een wirwar van plannen en beleidkaders, de inrichting van het stationsgebied, de behoefte aan woningen geschikt voor senioren, en de vraag om de verkeersdrukte niet verder te laten toenemen. U kunt ook interviews met de betreffende wethouder en enkele Raadsleden bekijken op www.seaporttv.nl onder Uitzending Gemist TV.

De Woongemeenschap wil over de genoemde standpunten graag in contact blijven met de inwoners van Santpoort-Zuid. Uw reactie stellen wij dan ook zeer op prijs. U kunt ons het eenvoudigst bereiken via bestuur@woongemeenschapsantpoortzuid.nl

 

Brief aan de gemeenteraad:  Inspraakreactie Woongemeenschap Santpoort – brief aan de Raad

Meest recente berichten
deelplan2 weidegebied deelplan3 dekamarkt-tekening2