Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan ‘De Leck en de Bergen’

Brief van woongemeenschap Santpoort-Zuid aan de raadsleden van Gemeente Velsen;

De Woongemeenschap Santpoort-Zuid heeft kennis genomen van het ontwerp bestemmingsplan ‘De Leck en de Bergen’. Bij brief van 14 juli 2010 heeft de Woongemeenschap al gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot inspraak op het voorontwerp van het bestemmingsplan. Onze opmerkingen en suggesties hebben helaas niet geleid tot enige wijziging van het plan. Daarom maken wij gebruik van onze mogelijkheid tot indiening van een zienswijze, waarbij wij onze eerdere opmerkingen aanvullen met nieuwe argumenten. Wij hebben het voorontwerp beoordeeld tegen de achtergrond van de doelstelling van onze stichting : het bevorderen van een goed woon- en leefmilieu en het behouden van het dorpse en landelijke karakter van Santpoort-Zuid. In deze context richten wij ons op drie thema’s : 

het behoud van het landelijke karakter van het weidegebied, de verkeersveiligheid in relatie tot de ontsluiting van het weidegebied en de bebouwing aan de (verlengde) Litslaan. Tenslotte gaan wij, mede in het kader van het behoud van het landelijke karakter, in op de naar onze mening te ruime horecabestemming.

Recent heeft de Woongemeenschap een onderzoek gedaan onder de bewoners van Santpoort-Zuid ten behoeve van het formuleren van een lange termijn visie op de ontwikkeling van het dorp. Het kwantitatieve onderzoek is kort voor het opstellen van deze brief afgerond. Gezien de grote response geven de uitkomsten een representatief beeld van de mening van de bewoners. Rode draad in de uitkomsten is dat de bewoners van Santpoort-Zuid grote waarde hechten aan de landelijke omgeving en verwachten dat hier op een uiterst zorgvuldige wijze mee wordt omgegaan.

Algemeen oordeel

De Woongemeenschap Santpoort-Zuid kan zich vinden in de aanleiding voor het voorontwerp :  het actualiseren van (deels verouderde) bestemmingsplannen tot één nieuw bestemmingsplan en onderschrijft de keuze voor consolidatie van de karakteristieken van het plangebied, waarvan bevordering van natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden onderdeel vormt. Dit oordeel wordt ondersteund door voornoemd bewonersonderzoek.

Behoud van het landelijke karakter

In hoofdstuk 2 van het ontwerp-bestemmingsplan wordt een passende beschrijving gegeven van het plangebied. Terecht wordt in dit hoofdstuk aan het gebied een belangrijke natuurlijke en cultuurhistorische waarde toegekend. In onze visie verdient een dergelijk gebied een robuuste bescherming.

Een nieuwe ontwikkeling, die dateert van na de inspraakronde op het voorontwerp, is dat het gebied als gevolg van recente Provinciale besluitvorming niet meer binnen de beschermende werking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) valt. Hierdoor zou het gebied aangewend kunnen worden voor activiteiten die niet in overeenstemming zijn met het huidige open en landelijke karakter. De Woongemeenschap bepleit een adequate bescherming van het plangebied. Deze bescherming zou moeten inhouden dat de bestemming beperkt blijft tot de huidige recreatieve en agrarische activiteiten. Daarbij zou grote terughoudendheid moeten worden betracht met (nieuwe) bebouwing. In zo’n kader kan de Woongemeenschap zich onder voorwaarden vinden in verplaatsing van de boerderij van Sintenie.

Met het verplaatsen van de boerderij wordt het risico beperkt dat het bedrijf wordt beëindigd en dat delen van het gebied worden verkocht en gebruikt gaan worden voor activiteiten die niet in overeenstemming zijn met het karakter van het gebied. In onze visie wordt het huidige open en landelijke karakter het best gewaarborgd door vestiging van een levensvatbaar boerenbedrijf, dat het weidegebied gebruikt voor begrazing door verschillende soorten vee.

Aan eventuele verplaatsing zou de Woongemeenschap wel de volgende voorwaarden willen verbinden, die ertoe strekken het landelijke en open karakter te behouden :

·         Zo heeft de Woongemeenschap bezwaar tegen de mogelijkheid van nieuwe bebouwing waarvan sprake is in het ontwerp. Extra bebouwing, alsmede de voorgestelde locatie doet naar onze mening ernstig afbreuk aan het beoogde open karakter van het gebied. De boerderij zou in de visie van de Woongemeenschap dan ook moeten worden gevestigd op de plaats van één van de al bestaande gebouwen. In dat geval zal nauwelijks inbreuk worden gemaakt op het landschap. Deze optie achten wij realistisch omdat één van de bestaande panden eerder te koop heeft gestaan en het andere pand thans voor bedrijfsactiviteiten wordt gebruikt die niet verbonden zijn met het weidegebied. Voorstelbaar is dat de eigenaar van dit pand bereid is een passend alternatief te accepteren.

·         Voorts zouden voorwaarden moeten worden gesteld ten aanzien van de omvang van de bedrijfsactiviteiten, en de bebouwing. Voorkomen dient te worden dat het gebied gaandeweg wordt gevuld met schuren, oefenbakken of andere bebouwing.

Verkeersveiligheid

Het weidegebied wordt thans ontsloten door een tweetal onbewaakte spoorwegovergangen. Bij beide overgangen is sprake van een onoverzichtelijke en daarmee levensgevaarlijke situatie. Ongelukken en bijna-ongelukken hebben zich hier voorgedaan. Zowel voor de gebruikers van de overgangen als voor spelende jeugd is spoedige aanpassing dringend gewenst. Bij handhaving van één of beide overgangen is in onze visie gewenst dat beveiliging plaatsvindt door middel van tenminste automatische dubbele overweg bomen (ADOB).

Alternatief is opheffing van beide overgangen en ontsluiting via een andere route. Na bestudering van de situatie onderschrijven wij uw conclusie dat vanuit oogpunt van verkeersveiligheid een toegang via de Jan Gijzenvaart de beste optie is.

In het ontwerp-bestemmingsplan wordt een traject voorgesteld, dat aan het begin is ingeklemd tussen de woning Schoterkerkpad 8 en de spoordijk. Eerder hebben wij er al op gewezen dat het voorgestelde traject tot aanmerkelijke overlast voor betrokken bewoners zal leiden. Daarnaast is zeer de vraag in hoeverre ligging zo dicht langs het spoor veiligheidsrisico’s (bijv. in geval van ontsporing) met zich meebrengt.  In aanvulling op deze argumenten wijzen wij er op dat het niet onwaarschijnlijk is, dat het voorgestelde traject op ernstige bezwaren van direct belanghebbenden zal stuiten, met mogelijk langdurige (juridische) procedures tot gevolg.

Uit het ontwerp-bestemmingsplan blijkt niet of een alternatief traject, in termen van kosten en (juridische) haalbaarheid, is onderzocht. In ons eerdere commentaar op het voorontwerp hebben wij al een alternatief traject voorgesteld. In de inspraakreactie heeft het College hierop gereageerd met de stelling dat de door de gemeente voorgestelde route geen verdere doorsnijding van het landschap veroorzaakt. De Woongemeenschap heeft inmiddels met enkele betrokkenen het alternatieve traject nader uitgewerkt. Een schets van dit traject treft u hierbij aan (Bijlage).

Het alternatieve traject biedt zowel een oplossing voor de geluidsoverlast als voor de verkeersveiligheid en beperkt naar onze mening het risico van langjarige procedures. Zoals uit de bijgevoegde schets blijkt, is de extra doorsnijding van het alternatieve traject minimaal, zodat ook aan dit argument van het College tegemoet wordt gekomen. Ten slotte sluiten wij niet uit dat dit alternatieve traject voor gelijke of mogelijk lagere kosten kan worden gerealiseerd. Op grond van deze argumenten doen wij een dringend beroep op u om te bevorderen dat de gemeente in overleg treedt met de betrokkenen, teneinde op korte termijn tot een voor alle betrokkenen aanvaardbare oplossing te komen. Van de zijde van de Woongemeenschap bestaat bereidheid om hierin een rol te spelen.

 

Bebouwing Litslaan

In het ontwerp-bestemmingsplan wordt voorgesteld om op het terrein dat vrijkomt door de verplaatsing van boerderij Sintenie de Litslaan te verlengen en een twaalftal woonhuizen te plaatsen.  Wij begrijpen dat dit dient ter financiële onderbouwing van de verplaatsing van de boerderij en de daarvoor benodigde infrastructuur.

De Woongemeenschap merkt op, iedere onderbouwing van de noodzaak en economische haalbaarheid van deze woningen te missen in het ontwerp-bestemmingsplan. Zo is volstrekt niet duidelijk in hoeverre er markt is voor de beoogde woningen, ook gezien de verschillende al bestaande en geplande bouwlocaties in de nabije omgeving. Wij wijzen op het al lopende grootschalige project op het terrein van het voormalige Provinciaal Ziekenhuis in Bloemendaal en de plannen voor verschillende locaties in Santpoort-Zuid die niet van de grond komen (Velserend, Novaterrein). Verder vragen wij ons af hoe het plan zich verhoudt tot de Structuurvisie van 2005 van de gemeente Velsen, waarin de nadruk is gelegd op de wenselijkheid van (zorg)woningen voor oudere bewoners in Santpoort-Zuid. Uit het eerder genoemde bewonersonderzoek blijkt dat een meerderheid van de bewoners van Santpoort-Zuid geen behoefte heeft aan extra woningen. Voor zover er toch extra woningen moeten worden gebouwd, dan bestaat voornamelijk behoefte aan woningen voor ouderen.

Los van deze sociaal-economische aspecten merkt de Woongemeenschap op dat het bebouwen van open landbouwgebied ook niet strookt met het oogmerk van het ontwerp-bestemmingsplan :  “consolidatie van de karakteristieken van het plangebied, waarvan bevordering van natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden onderdeel vormt”.

Indien bebouwing aantoonbaar noodzakelijk en haalbaar is, zou deze naar de mening van de Woongemeenschap moeten passen bij het open karakter van het weidegebied.  Volstaan zou dan moeten worden met enkele, meer verspreid liggende, woningen.

 

Horeca in plangebied

In het ontwerp-bestemmingsplan wordt aangegeven dat er in het plangebied één horecavoorziening is, gelegen aan de Wüstelaan en gevestigd in het zogenoemde Zwitserse Chalet (p. 28). Ook wordt aangegeven dat er geen horecabeleid van toepassing is (p. 25). In artikel 8.1 van het bestemmingsplan wordt aangegeven dat de voor horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor horeca I en IIa (p. 67). In artikel 1.44 van het bestemmingsplan worden de verschillende categorieën gedefinieerd. De bestemming horeca I en IIa omvat een breed scala aan horeca-activiteiten. De Woongemeenschap acht deze horecabestemming te ruim en in strijd met de doelstelling van het ontwerp-bestemmingsplan.

Het bezwaar richt zich niet tegen de huidige horecavoorziening, die naar onze mening passend is in het historische, parkachtige landschap. Het is dan ook niet de bedoeling om de activiteiten van de huidige onderneming in te perken. Alhoewel deze in voorkomende gevallen (geluids)overlast geven voor de omliggende bewoners, achten wij het bestemmingsplan niet het juiste instrument om deze overlast te bestrijden.

Het bezwaar heeft betrekking op de mogelijkheid dat op grond van het ontwerp-bestemmingsplan een horecavoorziening met een geheel ander karakter zou kunnen worden gevestigd, die volstrekt niet past in de historische omgeving van het Burgemeester Rijkenspark, en daarnaast voor ernstige verkeers- en geluidsoverlast zou kunnen zorgen. Te denken valt aan bedrijven met grote aantrekkende werking, zoals een grootschalig (afhaal)restaurant of een uitgaanscentrum (bar, biljartcentrum). Een dergelijke ontwikkeling acht de Woongemeenschap zeer ongewenst. Voor omwonenden zal een en ander waarschijnlijk onaanvaardbaar zijn en aanleiding geven tot juridische procedures.

De Woongemeenschap Santpoort-Zuid vraagt daarom uw Raad de horecabestemming te beperken tot de categorieën Ia (detailhandelsfunctie verwante horeca, zoals lunchroom, traiteur), horeca Ib (lichte horeca, zoals bistro of restaurant) en Id (hotel/pension).

 
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien de uitkomst van de behandeling van het ontwerp-bestemmingsplan in de Raad met belangstelling tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Stichting Woongemeenschap Santpoort-Zuid,

F. Meulenbelt
Secretaris

Meest recente berichten
deelplan2 weidegebied deelplan3 dekamarkt-tekening2