Groenbeleidsplan

Huidige situatie
Onder druk van de Woongemeenschap en andere organisaties is het Groenbeleidsplan 2008 aangepast, waardoor gelukkig is afgezien van het aanvankelijke voorstel om het College van B&W de bevoegdheid te geven zelfstandig de classificatie van percelen met openbaar groen tot maximaal 1000 m2 te kunnen wijzigen. Een dergelijke bevoegdheid blijft voorbehouden aan de Gemeenteraad.
Maar er is meer bereikt. Voor een vijftal groengebieden is alsnog de classificatie ‘Te behouden groen met compensatieregeling’ omgezet naar ‘Te behouden groen’.
Het betreft hier de bosstroken tussen het spoor en de Wijnoldy Daniëlslaan en het spoor en de Willem de Zwijgerlaan, en enkele percelen langs het Burgemeester Rijkenspark, de Vinkenbaan en het Schoterkerkpad.
Tevens staat een bestemmingsplanwijziging op stapel met betrekking tot het plangebied ‘Agrarisch gebied Santpoort’, dat wat Santpoort-Zuid betreft kortweg het bosgebied Burgemeester Rijkenspark / Wüstelaan en het open gebied tussen de N-208, de spoorbaan en het Van den Bergh van Eysingaplantsoen omvat. In een eerste reactie heeft de Woongemeenschap aangegeven zeer grote waarde te hechten aan het behoud van deze groengebieden. Een belangrijke rol zal ook het Landschapsbeleidsplan spelen dat onlangs door de gemeente is gepresenteerd. Dit plan is speciaal bedoeld voor de open gebieden tussen de woonkernen.

Onze visie
De Woongemeenschap is van mening dat alle openbaar groen zoveel mogelijk behouden moet blijven. Wij geloven niet in de door de gemeente Velsen voorgestelde ‘compensatiegedachte’ waarbij bestaand groen mag verdwijnen in ruil voor nieuw (compensatie) groen, simpelweg omdat er geen plek is voor nieuw groen in Santpoort-Zuid.
Ondanks dat het Groenbeleidsplan nu in verbeterde vorm is aangenomen, rest de Woongemeenschap een oplettende en strijdbare rol voor het behoud van het groen dat nog niet definitief veilig is gesteld. Het gaat hier met name om :
• het ‘Oranjeveldje’ als hart van Santpoort-Zuid
• het gebied rond Velserend
• het open gebied langs de N-208 en grenzend aan het Van den Bergh van Eysingaplantsoen en de Wüstelaan
• het zogenaamde ‘snippergroen’, kleine geïsoleerd gelegen groengebiedjes, zoals de groenstroken rond flats, langs straten en bosachtige plantsoentjes.

Het openbaar groen in Santpoort-Zuid staat ook onder druk door projectontwikkelingen, zoals op het voormalige Novaterrein, rond Velserend, bij het doortrekken van de bebouwing aan de Litslaan (boerderij Sinnevelt) en het plan Handgraaf aan de Wüstelaan achter de Pastoorsstraat. De Woongemeenschap zal zich bij al deze ontwikkelingen hard maken voor het behoud van het ‘landelijk dorpsmilieu’ zoals het karakter van Santpoort-Zuid in de gemeentelijke Structuurvisie Velsen 2015 wordt aangeduid.

Meest recente berichten

deelplan2 weidegebied deelplan3 dekamarkt-tekening2