NOVA terrein

Huidige situatie.
Momenteel is het NOVA terrein (het terrein tussen de Dekamarkt en de Brederode Daltonschool, ook wel Blekersduin genoemd) een onaantrekkelijk, braakliggend terrein. Het huidige plan voor het NOVA terrein voorziet in een uitbreiding met ± 80 % van de huidige Dekamarkt, meer dan 100 nieuwe woningen waarvan 24 woon / zorgappartementen, een grote ondergrondse parkeergarage en een gymzaal voor de Brederode Daltonschool.
In september 2008 heeft de Woongemeenschap namens maar liefst 325 inwoners bezwaar-schriften tegen dit plan ingediend bij de gemeente. Nadat uit de Inspraakrapportage bleek dat B&W niets met deze bezwaren zouden doen, hebben wij – in nauwe samenwerking met het Wijkplatform Santpoort-Zuid en de Stichting Santpoort – alle gemeenteraadsleden aangeschreven, een bewonersenquête en diverse andere onderzoeken uit laten voeren en in persoonlijke gesprekken met alle gemeenteraadsfracties ons standpunt naar voren gebracht.
Dit alles heeft ertoe geleid dat de Gemeenteraad in juli 2009 heeft besloten om het project Blekersduin van de agenda af te halen, waarna gesprekken zijn gearrangeerd tussen alle betrokkenen waaronder de projectontwikkelaar, de wethouder en de drie bewoners-organisaties. Inzet van die gesprekken is om te onderzoeken of in overleg tot breed gedragen uitgangspunten voor de invulling van het terrein kan worden gekomen. Inmiddels hebben een aantal gesprekken plaats gevonden.
 

Bewonersenquête
De mate waarin de bewoners het eens of oneens zijn met
het voorgestelde bebouwingsplan (RFK) voor het NOVA terrein

Onze visie.
De Woongemeenschap is van mening dat bovengenoemd plan voor het NOVA terrein veel te massaal is. Dit plan is zelfs nog massaler dan een eerder plan dat begin deze eeuw is afgeschoten !
Het (voormalige) NOVA terrein is eigendom van VOF Nova, een combinatie van supermarkt- / vastgoedonderneming DKV Beheer (Dekamarkt) en bouwonderneming / projectontwikkelaar Scholz Groep. Vanuit commerciële motieven streeft VOF Nova naar (1) een zo groot mogelijke Dekamarkt en (2) zo veel mogelijk woningen. Op geen enkele wijze is echter aannemelijk gemaakt dat in Santpoort-Zuid behoefte aan of noodzaak tot uitbreiding van de Dekamarkt bestaat. Uit objectieve openbare bronnen blijkt juist het tegendeel : de huidige supermarkt voldoet reeds volledig aan de behoefte van de inwoners van Santpoort-Zuid.
Uitvoering van het huidige plan (het zogeheten concept Ruimtelijk Functioneel Kader Blekersduin) zal ingrijpende, negatieve gevolgen hebben voor Santpoort-Zuid, waaronder :
• Toename van vrachtverkeer van en naar de Dekamarkt
• Toename van autoverkeer van en naar het (voormalige) NOVA terrein
• Toename gevaarlijke verkeerssituaties rond de Brederode Daltonschool
• Opstoppingen bij de spoorwegovergangen en de rotondes richting de N-208
• Onomkeerbare aantasting van het dorpskarakter van Santpoort-Zuid.
De Woongemeenschap is tegen een uitbreiding van de Dekamarkt en voorstander van een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van het (voormalige) NOVA terrein in harmonie met het stijlvolle (groene) karakter van Santpoort-Zuid, inclusief woonzorg / appartementen, een beperkt aantal woningen, en hierbij passende kleinschalige parkeervoorzieningen. Deze visie wordt ondersteund door de uitkomsten van de bewonersenquête.

Inmiddels heeft de gemeente ons laten weten dat er verschil van mening is ontstaan binnen VOF Nova over de planontwikkeling, en dat verder overleg op dit moment niet zinvol is. Binnen VOF Nova beraadt men zich op de toekomst. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Meest recente berichten

deelplan2 weidegebied deelplan3 dekamarkt-tekening2