NOVA terrein. Het CDA heeft het volgende ingebracht in de raadssessie van 3 juni 2009 (citaat notulen): “Mevrouw Nijssen vindt dit een mooie impuls voor het centrum van Santpoort-Zuid. De CDA-fractie heeft vraagtekens bij het winkeloppervlak en wil graag van het college nadere gegevens gezien de verschillen in de rapporten van de omwonenden en van de projectontwikkelaar. Zorg- en welzijnsvoorzieningen is een goede zaak, ook het loskoppelen van de gymzaal, maar die moet wel sneller gerealiseerd. Ondergronds parkeren is een goede oplossing, is al duidelijk hoe groot zo’n garage moet worden en wie betaalt de kosten? De bouwhoogte past niet in de buurt, kan het niet lager, ook in relatie tot parkeren. Het is heel goed dat er ouderenwoningen gebouwd worden. Hoe zit het met de verkeersvoorzieningen? Ook hier liggen verschillende rapporten. Mevrouw Nijssen is bezorgd over het laden en lossen bij de Dekamarkt. Voor de buitenruimte verwacht ze een integraal ontwerp. De fractie onderschrijft de conclusies op blz. 15, 16 en 17 uit het rapport “Verkeerseffecten ontwikkeling Blekersduin” van het adviesbureau Goudappel Coffeng (hoofdstuk 4: conclusies en aanbevelingen), en de aanbevelingen van de Verkeerscommissie moeten uitgevoerd worden."

 In het CDA verkiezingsprogram 2010/2014 staat het volgende:

* Aanbod van winkels met dagelijkse producten in elk van de dorpen, wijken, en buurten.

* Het NOVA terrein in Santpoort-Zuid snakt naar revitalisering. Woningbouw, zorgvoorzieningen en de uitbreiding van een supermarkt vormen kansen voor dit gebied. Het CDA is voorstander van een evenwichtige planontwikkeling.

Kortom: het CDA staat in beginsel positief tegenover de planontwikkeling, maar is kritisch ten aanzien van de bouwhoogte, verkeersvoorzieningen, laden en lossen Dekamarkt en het beoogde winkeloppervlak.

 

Gymzaal. Het CDA heeft op 12 februari 2009 de motie ondersteund die beoogt een snelle ontwikkeling en bouw van de gymzaal, los van de planontwikkeling NOVA terrein. Citaat motie:  “…..en draagt het College op om los van de verdere ontwikkelingen van het terrein Blekersduin alles in het werk te stellen om te bereiken dat de gymzaal, direct grenzend aan de school en slechts gedeeltelijk liggend op het Oranjeveldje, uiterlijk in 2010 zal worden gerealiseerd, en de Raad uiterlijk op 31 maart 2009 te rapporteren over de voortgang van deze opdracht". Het CDA is teleurgesteld in het feit dat door het College van B&W is aangegeven dat hiervoor bestemmingswijziging nodig blijkt waardoor pas in 2012 verwacht wordt dat de gymzaal staat.

 

Groenbeleidsplan. Het CDA heeft het Groenbeleidsplan van harte ondersteund. Tevens heeft het CDA het amendement met betrekking tot de classificatie van het bosgebied aan de Willem de Zwijgerlaan mede ondertekend en dus van harte ondersteund! Dit houdt in dit gebied de classificatie "te behouden groen" krijgt in plaats van het oorspronkelijke plan "te behouden groen met compensatie". Hiermee is tegemoet gekomen aan een belangrijke wens van o.a. Stichting Santpoort, welke pleit voor behoud van landschap, cultuurhistorische waarden, en het dorpskarakter van Santpoort en omgeving.

 

Velserend. Het CDA heeft ingestemd met het Beeldkwaliteitplan Velserend. Het is een goed plan en het past binnen het bestemmingplan en het ruimtelijk functioneel kader zoals dat eerder door de Gemeenteraad van Velsen is vastgesteld. Wel vindt het CDA dat 3 uitritten teveel is en dat aan de hoogte van gebouw C iets gedaan moet worden. Met dit Beeldkwaliteitplan en deze kanttekeningen is er een goede verwevenheid tussen landschap en gebouwen. Daarom heeft het CDA ingestemd met het volgende besluit: "Het Beeldkwaliteitplan Velserend vast te stellen met uitzondering van de aangegeven verdeling van het bouwvolume over de drie woongebouwen en het aantal inritten, waarna het plan als onderdeel van de gemeentelijke welstandsnota is te beschouwen.”