NOVA terrein. D66V heeft tegen het huidige voorliggende plan gestemd. Eindelijk eens starten met een plan, maar wel een plan dat kan bogen op draagvlak in de samenleving in Santpoort-Zuid . Daarbij aandacht voor de unieke steilrand die beeldbepalend is voor het gebied en de waterhuishouding en uiteraard de omvang van het project in relatie tot het dorpskarakter van Santpoort-Zuid.

 

Gymzaal. De gymzaal heeft altijd de steun gehad van Democraten 66 Velsen en is (op ons initiatief) opgenomen in het coalitieprogramma. Het geld is beschikbaar. Nu zo snel mogelijk aan de slag met de bestemmingsplanprocedure om op de beoogde plek nabij de Brederode Daltonschool een gymzaal te realiseren.

 

Groenbeleidsplan. Behoud van groen is altijd onze prioriteit geweest. D66V heeft dan ook het Landschapsbeleidsplan in de coalitieonderhandelingen gebracht, dat binnenkort wordt vastgesteld. We hebben zwaar ingezet op een Groenbeleidsplan, dat ook echt als toetsingskader zal dienen bij ruimtelijk
beleid en wel zodanig dat groen i.t.t. het  verleden een volwaardige rol speelt in de besluitvorming. Voortdurend vragen we aandacht voor behoud van groene gebieden, waaronder recent weer bij de behandeling van bestemmingsplan Leck en De Bergen. De graslanden tussen Santpoort en Haarlem zijn de laatste groene (ecologische) verbindingen met Haarlem en Spaarnwoude, die wij open willen houden.


Velserend. In onze optiek zou Velserend gespaard moeten worden van bebouwing, mede door de aanwezigheid van de Ruïne van Brederode.  De politieke besluitvorming is echter anders geweest waardoor D66V nu aanstuurt op zo weinig mogelijk bebouwing toestaan en de eis stelt dat deze bebouwing zoveel mogelijk uit het zicht wordt gehouden door een groene inrichting. Harde randvoorwaarden zijn ecologie, hydrologie, landschap, cultuurhistorie en archeologie.