NOVA terrein. De VVD is mordicus tegen het huidige plan Blekersduin op het voormalige NOVA terrein. Ons hoofdbezwaar is dat dit plan nog volumineuzer is dan eerder door ons afgewezen plannen en als zodanig voor eens en voor altijd onherstelbaar inbreuk zal maken op het unieke dorpskarakter van Santpoort-Zuid. Wij kunnen ons dan ook in de uitkomsten van de bewoners enquête volledig vinden. De VVD zal alleen instemmen met een kleinschaliger plan met een beperkt aantal woningen, met een uitbreiding van het winkelvloeroppervlak passend bij het consumentendraagvlak van Santpoort-Zuid en met daarbij behorende parkeerfaciliteiten.

 

Gymzaal. De VVD heeft als coalitie partner nadrukkelijk met succes in het vigerend college programma laten opnemen dat in deze college periode een gymzaal t.b.v. de Brederode Dalton school gerealiseerd zal worden en dat daarvoor de nodige financiële middelen worden gereserveerd. Om de urgentie aan te geven voor het realiseren van de gymzaal heeft de VVD op 12 februari 2009 een door de raad aangenomen motie ingediend waarin de gymzaal werd losgekoppeld van het totale project Blekersduin, en waarbij voorgesteld werd de gymzaal te realiseren direct grenzend aan de Brederode Daltonschool op een deel van het Oranjeveld. De gewenste realisatie datum eind 2010 bleek helaas onhaalbaar. Een bestemmingsplan wijziging bleek toch noodzakelijk waardoor de realisatie zal plaatsvinden in 2012.

 

Groenbeleidsplan. De VVD heeft zich nadrukkelijk verzet tegen het aanvankelijk voorstel om niet de raad maar het College de bevoegdheid te geven zelfstandig de classificatie van percelen met openbaar groen tot max. 1000 m2 te kunnen wijzigen. Voorts heeft de VVD een amendement ingediend om voor een aantal groengebieden in Santpoort-Zuid de classificatie “Te behouden groen met compensatie regeling” om te zetten naar een classificatie “Te behouden groen (dus zonder een compensatie regeling)”. Het betreft hier de bosstroken tussen het spoor en de Wynoldy Daniëlslaan en tussen het spoor en de Willem de Zwijgerlaan. Voorts enkele percelen langs het Burg.Rijkenspark, de Vinkenbaan en het Schoterkerkpad. Ook bij de bespreking van het Startdocument voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan De Leck en de Bergen heeft de VVD aangedrongen op het behoud van de betreffende groengebieden. Het gaat daarbij om het open gebied langs de N 208 en grenzend aan het Van den Bergh van Eysingaplantsoen en de Wüstelaan.

 

Velserend. Op 11 juni 2009 heeft de raad ingestemd met een kaderstellingnota over de locatie Velserend. Vlak daarna diende de projectontwikkelaar een bouwaanvraag in. De kritiek van de VVD richt zich met name op de positionering en de volume van één van de 3 appartementen complexen, t.w. complex C gelegen tegenover de Ruïne van Brederode, waarvan wij vinden dat deze door haar massaliteit en locatie het belevingsbeeld van de Velserenderlaan en het genoemd Monument zal verstoren. Wij stellen voor gebouw C te halveren en het verlies aan bouwvolume van gebouw C fysiek en planeconomisch te compenseren door een hogere bouwvolume van de complexen A en B. Daarnaast pleit de VVD voor zo min mogelijk in- en uitritten op dit korte stukje Velserenderlaan. Wat dit laatste betreft heeft de VVD eerder met succes een motie ingediend waardoor werd voorkomen dat een deel van deze laan via een grenscorrectie aan de gemeente Bloemendaal zou worden overgedragen.