Velserend

Huidige situatie.
Al bijna 15 jaar zijn tussen de gemeente en de grondeigenaren (sinds 2007 Bokx Vastgoed) gesprekken gaande om het terrein van het voormalig natuurbad Velserend te ontwikkelen.
Gelijktijdig zijn er vergaande ontwikkelingen op het naastgelegen voormalige PZ-terrein waar meer dan 300 woningen gebouwd gaan worden met eveneens grote gevolgen voor Santpoort-Zuid. Kortom : dit prachtige natuurgebied met als kroonjuweel de Ruïne van Brederode, staat onder zeer grote druk.
Het laatst gepresenteerde plan van Bokx Vastgoed (april 2007) beoogt een landschappelijk ingericht woongebied met een drietal appartementengebouwen (A, B en C) in verschillende grootte. In dat plan zouden ook ondergrondse parkeergarages voor bewoners en sauna-bezoekers moeten komen. Ten opzichte van eerder gepresenteerde plannen lijkt het gebouwde bruto grondoppervlak (thans wel) in overeenstemming met het Ruimtelijk Func-tioneel Kader (RFK) en is het aantal uitritten teruggebracht tot twee, maar blijft gebouw C desondanks volumineus en dicht op de Ruïne gesitueerd.
Overigens bestaat over de juridische status van het RFK onduidelijkheid.
 

De drie woonblokken rond de sauna
Gebouw ‘C’ staat zeer dicht op de ruïne
 

Onze visie
Naar aanleiding van het plan (april 2007) van Bokx Vastgoed pleit de Woongemeenschap voor :
• Zo min mogelijk volumineuze bebouwing.
• Een veel meer aansprekende en met de omgeving harmoniërende architectuur en uitstraling. Door de herhaling van drie gebouwen in verschillende lengten ontstaat in het plan een beeld van eenvormige herhalende en grote massa’s.
• Beantwoording van de volgende vragen alvorens definitieve besluitvorming zal plaatsvinden :
– Blijft het plan binnen de maximale bouwvolumes en toegestane afmetingen ?
– Is een minder massale / volumineuze uitvoering mogelijk ?
– Wat zijn de effecten op de waterhuishouding en het grondwaterpeil – mede gezien de waterhuishouding bij de ruïne – bij het bouwen van de gebouwen en de ondergrondse garages ?
– Is voldoende rekening gehouden met de nieuwbouw op het aangrenzende voormalige PZ-terrein ?
– In hoeverre leidt het plan tot parkeerproblematiek ?
 

Op 26 juni 2009 heeft Bokx Vastgoed een bouwvergunning aangevraagd bij de Gemeente, overigens zonder de betrokken bewonersorganisaties in te lichten. De status van deze aanvraag is, mede gezien de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening, niet duidelijk. De Woongemeenschap heeft, samen met andere bewonersorganisaties, zekerheidshalve bezwaar ingediend tegen de aangevraagde bouwvergunning, aangezien we anders wellicht in een later stadium die mogelijkheid niet meer hebben. Inmiddels heeft Bokx Vastgoed ons uitgenodigd voor een overleg eind maart, waar wij uiteraard graag op ingaan.

Meest recente berichten

deelplan2 weidegebied deelplan3 dekamarkt-tekening2