Visie op Santpoort

Visie op Santpoort

 

Vanwege ons voornemen te fuseren hebben wij, Woongemeenschap Santpoort-Zuid en Stichting Santpoort, een gezamenlijke visie op Santpoort opgesteld. De ideeën voor deze visie zijn dus afkomstig uit beide organisaties. Maar ook is gebruik gemaakt van bijvoorbeeld het Ontwikkelingsperspectief Binnenduinrand, een rapport van regiogemeenten en de provincie. Visie op Santpoort is voor de komende jaren een leidraad voor ons handelen.

Daarom horen wij graag uw mening over deze visie. Zijn de prioriteiten juist gesteld? Zijn wij niets vergeten? U kunt uw mening hier geven. U helpt ons zeer met uw inzending.
Overigens kunt u ook in de toekomst meehelpen Santpoort mooi te houden en waar mogelijk haar de woonkwaliteit te verbeteren. Meldt u zich daarvoor hier aan voor ons Netwerk. Dan nemen wij contact met u op, indien er plannen zijn in uw woonomgeving of als uw deskundigheid nodig is.

 
Binnenduinrand: hoge kwaliteit, grote afwisseling

 

Het landschap van Santpoort is het resultaat van samenspel van natuurlijke elementen (zoals reliëf, water, bodem, flora en fauna) en menselijke beïnvloeding (zoals bewoning, grondgebruik,verkaveling en infrastructuur) door de eeuwen heen. Het maakt deel uit van het grotere geheel van de waardevolle Binnenduinrand. In de Binnenduinrand zijn drie hoofdzones te onderscheiden die zich van noord naar zuid uitstrekken  lees onze visie

 
Heldere overgang van woonkern naar omgeving.

 

De stichting zet zich ervoor in dat kernen in het groen ingebed blijven liggen en niet aan elkaar groeien. Open ruimten worden behouden en versterkt. Behoud van openheid gaat vóór nieuwe ontwikkelingen. Rommelige en diffuse dorpsranden worden verbeterd. Dit zorgt voor een heldere overgang van woonkern naar omgeving. Plaatselijk kan het landschap meer de woonwijk worden ingetrokken en beter ontworpen. lees onze visie

 
Cultureel erfgoed als inspiratiebron bij planvorming

 

Cultuurhistorische waarden zijn volop aanwezig: buitenplaatsen, het duinrellen- blekerijenlandschap, het tuinbouwgebied, de Ruïne van Brederode, boerderijen en herbergen, oude structuren van wegen, waterlopen en hagen. Monumenten zijn zichtbare getuigen van onze cultuurhistorie. Ze kunnen niet los gezien worden van de omgeving.
lees onze visie

 
Eigen karakteristiek van de kernen versterken

 

Voor Santpoort gaat het om het landelijk-dorpse model.  Dit heeft gevolgen voor de hoogte en de intensiteit van de bebouwing. Voor Santpoort geldt maximaal drie bouwlagen en een minder intensieve tot extensieve bebouwing.Bouwen binnen bestaande wijken is mogelijk, mits de karakteristiek van de kern of buurt (‘dorpskarakter’) niet wordt aangetast en het groene karakter voldoende aanwezig blijft. Bepalend voor het groene karakter zijn bijvoorbeeld groene enclaves als de Groene Scheg, laanbeplantingen en de boom- en bosrijke omgeving in villawijken. De stichting is daarbij voorstander van het werken met beeldkwaliteitsplannen. lees onze visie

 
Gezamenlijke visie in één organisatie 

 

Nu er een gezamenlijk visie is voor de gewenste ontwikkeling van het woonmilieu in Santpoort, is er geen belemmering om daadwerkelijk te fuseren. Er worden daarvoor concrete acties voorbereid: nieuwe statuten, nieuw bestuur, samenvoeging van de donateursadministratie, gezamenlijke website en nieuwsbrieven… Natuurlijk houden wij u op de hoogte en berichten u tijdig over het feestelijke moment dat de fusie een feit is.

Voor de nieuwe stichting zoeken wij versterking van ons bestuur vanuit Santpoort-Noord. Wij denken daarvoor aan een inwoner uit Santpoort-Noord met bouwkundige kennis en natuurlijk een warm hart voor Santpoort. Indien u geïnteresseerd bent, neemt u dan contact met ons op via  bestuur@stichtingsantpoort.nl

 

Dit is de laatste Nieuwsbrief van de Woongemeenschap Santpoort Zuid. Vanaf nu worden de mailadressen van alle donateurs ondergebracht in een nieuw adressenbestand, samen met de donateurs van de Stichting Santpoort. U zult dus verder geïnformeerd worden door één Nieuwsbrief.

Vanzelfsprekend zult u nog nader worden geïnformeerd over de daadwerkelijke fusie met de Stichting Santpoort en de feestelijke afsluiting van “het bestaan” van de Woongemeenschap Santpoort Zuid. 

Dan komt ook de vraag aan de orde of u donateur wilt blijven van de nieuwe stichting.

Plannen voor het nieuwe jaar

To-do lijstje voor 2019 

Gezamenlijk met de Stichting Santpoort hebben wij onze aktiviteiten voor 2019 opgesteld. Het betreft dossiers uit 2018, die nog niet zijn afgerond. Daarnaast zijn er ook nieuwe aandachtsgebieden.
Het gemeentebestuur wil de participatie van inwoners vergroten. Van die mogelijkheid willen wij actief gebruik maken. Daar hebben wij uw hulp bij nodig. Meldt u aan voor ons Netwerk. Dan nemen wij contact met u op, indien er plannen zijn in uw woonomgeving of als uw deskundigheid nodig is. Meldt u zich hier aan voor ons Netwerk.

Dekamarkt Santpoort-Zuid

Het bouwproject op de Blekersduin wordt zichtbaar in zijn definitieve omvang. Waarvoor wij waarschuwden, wordt helaas bewaarheid. Het complex vormt een wezensvreemd element, dat niet past in de maatvoering van een dorp als Santpoort. Daar valt door ons niets meer aan te doen. Wel willen wij snel het gesprek aangaan over de inrichting van de openbare ruimte.  lees ons dossier

Brederoodseweg 41A

Het plan houdt in de bouw van drie woningen met een gelijktijdig herstel van de natuurwaarden van het omringende, verrommelde gebied. Dat laatste is hard nodig. De vele inspraakreacties zijn door B&W ongegrond verklaard op de reactie van de Stichting Santpoort na. Het betreft de vraag om de afspraken over de inrichting en beheer van het natuurgebied te borgen in het bestemmingsplan. De gemeenteraad heeft om aanvullend nader onderzoek gevraagd. Dat onderzoek komt begin 2019 beschikbaar. lees ons dossier

Binnenduinrand

Door de regiogemeenten en provincie is een gezamenlijk rapport uitgebracht over de binnenduinrand. Er staat veel goeds in het rapport met bruikbare spelregels voor landschap en groenvoorziening. De plannen voor Formule 1 races in het kwetsbare duingebied tonen de noodzaak van goede spelregels nog eens aan. Wij vragen dan ook de gemeenteraad snel postief op het voorstel te besluiten. lees ons dossier

De Handgraaf

De Handgraaf is als bedrijfslocatie gesaneerd. Er wordt nu woningbouw gepland, w.o. starterswoningen of sociale huur. Daarnaast komt er meer ruimte voor natuur. Op zich een plan in het verlengde van het vastgestelde bestemmingsplan. Wij hebben aangegeven dat wij het opgenomen aantal woningen in blok 2 te hoog vinden.  Wij verwachten problemen bij de ontsluiting voor auto’s naar de Wüstelaan. Ook de parkeervoorziening vinden wij nu problematisch. Aan de parkeervoorziening voor Terrasvogels is bijvoorbeeld te weinig aandacht besteed. lees ons dossier

Geluidsoverlast, verkeer… En wat is uw mening?

Deze lijst is niet compleet. In de loop van 2019 zullen er zeker nog andere problemen opdoemen.  Zo is de toenemende geluidsoverlast van het vliegverkeer een punt van aandacht. Daarbij komt een extra dreiging vanuit de nieuwe herindeling van het luchtruim, uiterlijk in 2023. Ook verwachten wij nieuwe initiatieven voor mobiliteit. Denk daarbij aan actualisering van het Verkeersplan en de ombouw van station Santpoort-Noord als “Buitenpoort” (toegang tot de duinen). Ook verwachten wij de komst van een groenstructuurplan. Het lijstje zal nog groeien. Wat zijn bijvoorbeeld de plannen op het terrein bij station Santpoort-Zuid?

Mogelijk signaleert u zelf nu of later nog andere problematische situaties. Dat horen wij graag van u. U kunt ons hier uw mening berichten. 

 

Fusie met Stichting Santpoort

De Woongemeenschap Santpoort-Zuid en de Stichting Santpoort zijn van plan te fuseren tot één organisatie.

 

De voordelen van deze voorgenomen fusie zijn als volgt:

  • Er is overlap in de doelstellingen: behoud en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het landschap, de bebouwde omgeving en het woonmilieu.
  • Naar de gemeentelijke overheid is het slagvaardiger om als één stichting te opereren.
  • We kunnen samen efficiënter werken: menskracht, financiële administratie, ledenadministratie, nieuwsbrieven etc.
  • De schaal van Santpoort als geheel is niet groot genoeg voor twee stichtingen met een grote overlap in hun werkterrein.

Wij gaan komend jaar zo intensief mogelijk samenwerken. Zo willen wij ervaren of onze verwachtingen in de praktijk worden bewaarheid. Als de samenwerking bevalt, willen we in 2019 fuseren tot één organisatie voor Santpoort-Zuid en Santpoort-Noord. Wanneer het zover komt (en daar gaan we wel vanuit) zullen wij u natuurlijk nader informeren. 

 

Wij horen graag uw ideeën en prioriteiten.

Wij informeren u graag over onze plannen. Door uw betrokkenheid heeft u de continuïteit gesteund van de Woongemeenschap Santpoort-Zuid die al meer dan 30 jaar bestaat. Hopelijk steunt u ons werk ook in de komende jaren. Santpoort is een mooi dorp, en dat willen wij graag zo houden en waar mogelijk nog verbeteren. Wij zijn benieuwd naar uw mening over de beoogde samenwerking. Tevens horen wij graag uw ideeën voor onze gezamenlijke prioriteiten en werkwijze in de komende jaren. U kunt ons uw mening laten weten door een e-mail te sturen aan bestuur@woongemeenschapsantpoortzuid.nl .

 

Help ons uw woonomgeving prettig te houden.

De gemeente wil de inwoners van Velsen meer laten participeren in de besluitvorming over hun eigen leefomgeving. Van die mogelijkheid willen wij graag actief gebruik maken, U kunt ons uw mening en deskundigheid laten weten door een e-mail te sturen aan bestuur@woongemeenschapsantpoortzuid.nl .

Nieuwsbrief juli 2017

Uitnodiging 30 jaar Woongemeenschap: zondag 10 september 16:00 – 18:00 uur
 
Graag nodigen we de inwoners van Santpoort-Zuid uit voor een drankje op zondag 10 september in café-restaurant Klein Centraal (het stationsgebouw Santpoort-Zuid), tussen 16:00 en 18:00 uur. 
We zullen kort stil staan bij wat er in de afgelopen 30 jaar allemaal is gebeurd, en wat er de komende jaren op de agenda staat.
Een leuke gelegenheid om kennis te maken met andere inwoners, en van gedachten te wisselen over wat nodig is in Santpoort-Zuid.
 
Kunt u ons laten weten s.v.p. als u van plan bent te komen op bestuur@woongemeenschapsantpoortzuid.nl ?
 
 
En verder in deze nieuwsbrief
 
In deze nieuwsbrief treft u de laatste stand van zaken aan over de toekomst van ons station, Blekersduin, het verkeer in het dorp, en de Jongeren Opvang Plek.
 
 

Nieuwsbrief februari 2017

De Woongemeenschap Santpoort-Zuid zet zich sinds 1987 (belangeloos en onafhankelijk) in voor prettig wonen in Santpoort-Zuid. In deze nieuwsbrief treft u de laatste stand van zaken aan over Blekersduin, de toekomst van ons station, onbewaakte spoorwegovergangen, het verkeer in het dorp, de Jongeren Opvang Plek, Brederoodseweg 41, en ons 30-jarig bestaan. Noteert u alvast zondag 10 september voor een gezellige borrel?

Deze nieuwsbrief is dit keer alleen per e-mail verspreid, en uiteraard terug te vinden op onze website. We hebben het uitkomen van deze nieuwsbrief aangekondigd in de huis-aan-huisbladen.

Lees verder>>>

Uitnodiging – verkeer in Santpoort-Zuid

Graag nodigt de Woongemeenschap Santpoort-Zuid u uit voor een bijeenkomst over het verkeer in ons dorp, op maandagavond 14 november in ‘t Brederode Huys. Het programma is als volgt:

19:30 – 20:00      Zaal open, koffie en thee

20:00 – 20:30      Overzicht van verkeersproblemen in Santpoort-Zuid (Woongemeenschap en aanwezigen)

20:30 – 21:30      Discussie over mogelijke oplossingen (de heer K. Sneeuw, Coördinator Verkeer en Vervoer, gemeente Velsen)

21:30 – 22:00      Afsluiting met een drankje

De achtergrond voor deze avond is, dat onderstaand bericht uit onze nieuwsbrief van juli 2016 vele reacties heeft opgeleverd, die we graag met een grotere groep inwoners van Santpoort-Zuid en met de betreffende deskundige van de gemeente Velsen, de heer Sneeuw, willen bespreken. Lees verder

Uitnodiging 27 september 17:00 verkennen nieuwe locatie Jongeren Ontmoetings Plaats

In de nieuwsbrief van de Woongemeenschap van juli dit jaar hebt u kunnen lezen over de voorgenomen verplaatsing van de Jongeren Ontmoeting Plaats (JOP).  De gemeente wil de JOP achter de Dekamarkt op het Blekersduin terrein verplaatsen.

Inwoners van Santpoort-Zuid zijn van harte uitgenodigd om op dinsdag 27 september tussen 17:00 en 18:00 uur samen met de verantwoordelijke ambtenaar, Dhr. Plessius en de wijkagent, een aantal mogelijke locaties te verkennen. Hierbij zullen we onder andere het Oranjeveldje, het grasveld naast het stationsgebouw, het parkeerterrein bij het station, de Wijnoldy Danielslaan en de omgeving van het Eltaterrein gaan bekijken. Wij verzamelen om 17:00 bij ‘t Brederode Huys. Ons advies is om met de fiets te komen. Is dit voor u onmogelijk en wilt u toch mee, laat dat weten s.v.p. met een mail naar bestuur@woongemeenschapsantpoortzuid.nl . Ook andere reacties zijn van harte welkom. Lees verder

Nieuwsbrief juli 2016

De Woongemeenschap Santpoort-Zuid zet zich sinds 1987 (belangeloos en onafhankelijk) in voor prettig wonen in Santpoort-Zuid. In deze nieuwsbrief treft u de laatste stand van zaken aan over Blekersduin, het station, het verkeer op de Wüstelaan, een Jongeren Opvang Plek (JOP), en de nieuwe Structuurvisie.

Lees verder >>>

Bijeenkomst over opvang statushouders op landgoed Dennenheuvel

Voor omwonenden en belangstellenden die vragen hebben over de opvang van statushouders op landgoed Dennenheuvel organiseert de gemeente Bloemendaal een extra bijeenkomst.

Datum: maandag 15 februari

Locatie: Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158, Overveen

Tijd: 19.00-21.00

Aanmelden via www.bloemendaal.nl/statushouders ; hier kunt ook meer informatie vinden over de plannen.

Inloopavond huisvesting statushouders 25 januari

Graag maken wij u attent op onderstaand bericht dat wij deze week ontvingen van de gemeente Bloemendaal. Er wordt een plan ontwikkeld voor de huisvesting van “statushouders” in Dennenheuvel; dit gebouw staat weliswaar in Bloemendaal, maar vlakbij Santpoort-Zuid, vandaar dit bericht. Maandag 25 januari  van 19-21 uur organiseert de gemeente Bloemendaal een informatieavond in het gemeentehuis in Overveen.

Met vriendelijke groet, Woongemeenschap Santpoort-Zuid.

Lees verder

Meest recente berichten

gymzaal2 deelplan1-front brederoodseweg deelplan1-side