Brief aan Burgemeester en Wethouders over NOVA terrein

De enige manier van inspraak op de plannen voor het NOVA terrein (die plannen heten formeel het Ruimtelijk Functioneel Kader) is een schriftelijke reactie aan de Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen. Klik hier om een concept brief te openen. Als u het eens met deze brief verzoeken wij u hem aan de Woongemeenschap te sturen per e-mail, per post of even bij ons langs te brengen ( Zie Contact / Adressen). Wij zullen alle reacties gezamenlijk aan Burgemeester en Wethouders aanbieden. Dank u!

NOVA-TERREIN: UW MENING TELT !

Geachte inwoner van Santpoort-Zuid,

Het huidige plan voor het NOVA terrein (het terrein tussen de Dekamarkt en de Brederode Daltonschool) voorziet in een uitbreiding van de Dekamarkt met maar liefst 80%, 100 extra woningen waarvan 24 woon/zorgappartementen, een grote parkeergarage en op lange termijn een gymzaal voor de Brederode Daltonschool.

Uitvoering van het huidige plan (het zogeheten concept Ruimtelijk Functioneel Kader Blekersduin) zal ingrijpende negatieve gevolgen hebben voor Santpoort-Zuid:

 • Grote toename van vrachtverkeer van en naar de Dekamarkt
 • Veel extra verkeer van personenauto’s van en naar het NOVA terrein
 • Grotere kans op verkeersongelukken rond de Brederode Daltonschool
 • Files bij beide spoorwegovergangen en de rotonde’s richting de N208
 • Jarenlange vertraging van de bouw van de gymzaal voor de Brederode Daltonschool
 • Onomkeerbare aantasting van het dorpskarakter van Santpoort-Zuid.

De Woongemeenschap Santpoort-Zuid is voorstander van een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van het NOVA terrein in harmonie met het eigen karakter van Santpoort-Zuid, inclusief woonzorg/ appartementen, een beperkt aantal woningen en de onmiddellijke bouw van een gymzaal. De huidige plannen zijn echter veel te massaal, zelfs nog massaler dan een eerder plan dat destijds al door de gemeente Velsen is afgeschoten! Het NOVA terrein is namelijk eigendom van de Dekamarkt en bouwbedrijf Scholz. Hun doel is zo veel mogelijk geld verdienen aan (1) een zo groot mogelijke Dekamarkt en (2) zo veel mogelijk woningen, met de hierboven genoemde negatieve gevolgen als resultaat. Uitgebreidere informatie over de plannen van de gemeente Velsen, de projectontwikkelaar en het standpunt van de Woongemeen-schap Santpoort-Zuid vindt u op onze geheel vernieuwde website www.woongemeenschapsantpoortzuid.nl

Uiteraard blijft de Woongemeenschap fel protesteren tegen de huidige plannen bij Burgemeester & Wethouders en de Gemeenteraad. In dit geval is alleen schriftelijke inspraak mogelijk. Wij doen daarom een dringend beroep op u om de brief aan de ommezijde te ondertekenen en te versturen of te bezorgen op bovengenoemd adres; of – als u dat handiger vindt – in te scannen en te e-mailen aan bestuur@woongemeenschapsantpoortzuid.nl. Of desnoods slechts een e-mail aan ons met uw mening. Wij zullen voor de verzending zorgen.

Verder vinden er binnenkort twee bijeenkomsten in het Brederode Huys plaats over het NOVA terrein, namelijk op dinsdag 2 september om 20:00 uur een vergadering van het Wijkplatform, en op woensdag 10 september van 19:00-21:00 uur een informatieavond georganiseerd door de gemeente Velsen. Op beide bijeenkomsten bent u van harte welkom. Als u wilt kunt u ook uw politieke partij aanspreken.

Met vriendelijke groet en hartelijke dank voor uw steun,

        Kees Kan         Henriëtte van Bussel       Fred Meulenbelt                    Hans Reus

023 – 527 6100         023 – 538 36 33           023 – 537 93 66                023 – 539 88 91 


Aan Burgemeester & Wethouders van Velsen

Postbus 465

1970 AL IJmuiden

Onderwerp: Inspraak Concept Ruimtelijk Functioneel Kader Blekersduin, Santpoort-Zuid

Geacht College,

Ik heb kennis genomen van het Concept Ruimtelijk Functioneel Kader Blekersduin, Santpoort-Zuid van 24 juni 2008, en maak hierbij gebruik van mijn recht tot inspraak.

Ik heb grote bezwaren tegen dit concept Ruimtelijk Functioneel Kader, en verzoek u dan ook dit plan grondig te herzien. Uitvoering van dit Ruimtelijk Functioneel Kader zal ingrijpende negatieve gevolgen hebben voor Santpoort-Zuid:

 • Grote toename van vrachtverkeer van en naar de Dekamarkt
 • Veel extra verkeer van personenauto’s van en naar het NOVA terrein
 • Grotere kans op verkeersongelukken rond de Brederode Daltonschool
 • Files bij beide spoorwegovergangen en de rotonde’s richting de N208
 • Jarenlange vertraging van de bouw van de gymzaal voor de Brederode Daltonschool
 • Onomkeerbare aantasting van het dorpskarakter van Santpoort-Zuid.

Ik pleit hierbij voor een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van het NOVA terrein in harmonie met het eigen karakter van Santpoort-Zuid, inclusief woonzorg/appartementen, maximaal 30 woningen en de onmiddellijke bouw van een gymzaal.

Bij de eerstvolgende Gemeenteraadsverkiezingen zal ik het standpunt van de verschillende politieke partijen ten aanzien van het NOVA terrein nadrukkelijk meewegen.

Hoogachtend,

(Handtekening)

Naam ………………………………………………………………………………………………

Straat ………………………………………………………………………………… Nr. …….

Postcode ………………… Woonplaats ………………………………………………………. .

Datum ……………………………………………………………………………………………..

Cc. Woongemeenschap Santpoort-Zuid

Meest recente berichten
gymzaal2 deelplan1-front brederoodseweg deelplan1-side