Visie op Santpoort

Visie op Santpoort

 

Vanwege ons voornemen te fuseren hebben wij, Woongemeenschap Santpoort-Zuid en Stichting Santpoort, een gezamenlijke visie op Santpoort opgesteld. De ideeën voor deze visie zijn dus afkomstig uit beide organisaties. Maar ook is gebruik gemaakt van bijvoorbeeld het Ontwikkelingsperspectief Binnenduinrand, een rapport van regiogemeenten en de provincie. Visie op Santpoort is voor de komende jaren een leidraad voor ons handelen.

Daarom horen wij graag uw mening over deze visie. Zijn de prioriteiten juist gesteld? Zijn wij niets vergeten? U kunt uw mening hier geven. U helpt ons zeer met uw inzending.
Overigens kunt u ook in de toekomst meehelpen Santpoort mooi te houden en waar mogelijk haar de woonkwaliteit te verbeteren. Meldt u zich daarvoor hier aan voor ons Netwerk. Dan nemen wij contact met u op, indien er plannen zijn in uw woonomgeving of als uw deskundigheid nodig is.

 
Binnenduinrand: hoge kwaliteit, grote afwisseling

 

Het landschap van Santpoort is het resultaat van samenspel van natuurlijke elementen (zoals reliëf, water, bodem, flora en fauna) en menselijke beïnvloeding (zoals bewoning, grondgebruik,verkaveling en infrastructuur) door de eeuwen heen. Het maakt deel uit van het grotere geheel van de waardevolle Binnenduinrand. In de Binnenduinrand zijn drie hoofdzones te onderscheiden die zich van noord naar zuid uitstrekken  lees onze visie

 
Heldere overgang van woonkern naar omgeving.

 

De stichting zet zich ervoor in dat kernen in het groen ingebed blijven liggen en niet aan elkaar groeien. Open ruimten worden behouden en versterkt. Behoud van openheid gaat vóór nieuwe ontwikkelingen. Rommelige en diffuse dorpsranden worden verbeterd. Dit zorgt voor een heldere overgang van woonkern naar omgeving. Plaatselijk kan het landschap meer de woonwijk worden ingetrokken en beter ontworpen. lees onze visie

 
Cultureel erfgoed als inspiratiebron bij planvorming

 

Cultuurhistorische waarden zijn volop aanwezig: buitenplaatsen, het duinrellen- blekerijenlandschap, het tuinbouwgebied, de Ruïne van Brederode, boerderijen en herbergen, oude structuren van wegen, waterlopen en hagen. Monumenten zijn zichtbare getuigen van onze cultuurhistorie. Ze kunnen niet los gezien worden van de omgeving.
lees onze visie

 
Eigen karakteristiek van de kernen versterken

 

Voor Santpoort gaat het om het landelijk-dorpse model.  Dit heeft gevolgen voor de hoogte en de intensiteit van de bebouwing. Voor Santpoort geldt maximaal drie bouwlagen en een minder intensieve tot extensieve bebouwing.Bouwen binnen bestaande wijken is mogelijk, mits de karakteristiek van de kern of buurt (‘dorpskarakter’) niet wordt aangetast en het groene karakter voldoende aanwezig blijft. Bepalend voor het groene karakter zijn bijvoorbeeld groene enclaves als de Groene Scheg, laanbeplantingen en de boom- en bosrijke omgeving in villawijken. De stichting is daarbij voorstander van het werken met beeldkwaliteitsplannen. lees onze visie

 
Gezamenlijke visie in één organisatie 

 

Nu er een gezamenlijk visie is voor de gewenste ontwikkeling van het woonmilieu in Santpoort, is er geen belemmering om daadwerkelijk te fuseren. Er worden daarvoor concrete acties voorbereid: nieuwe statuten, nieuw bestuur, samenvoeging van de donateursadministratie, gezamenlijke website en nieuwsbrieven… Natuurlijk houden wij u op de hoogte en berichten u tijdig over het feestelijke moment dat de fusie een feit is.

Voor de nieuwe stichting zoeken wij versterking van ons bestuur vanuit Santpoort-Noord. Wij denken daarvoor aan een inwoner uit Santpoort-Noord met bouwkundige kennis en natuurlijk een warm hart voor Santpoort. Indien u geïnteresseerd bent, neemt u dan contact met ons op via  bestuur@stichtingsantpoort.nl

 

Dit is de laatste Nieuwsbrief van de Woongemeenschap Santpoort Zuid. Vanaf nu worden de mailadressen van alle donateurs ondergebracht in een nieuw adressenbestand, samen met de donateurs van de Stichting Santpoort. U zult dus verder geïnformeerd worden door één Nieuwsbrief.

Vanzelfsprekend zult u nog nader worden geïnformeerd over de daadwerkelijke fusie met de Stichting Santpoort en de feestelijke afsluiting van “het bestaan” van de Woongemeenschap Santpoort Zuid. 

Dan komt ook de vraag aan de orde of u donateur wilt blijven van de nieuwe stichting.

Meest recente berichten
gymzaal2 deelplan1-front brederoodseweg deelplan1-side